CA­SE & IDEI

Casa Lux - - Case&idei -

❛DE­SIG­NE­RUL: Mi­xe­a­ză mai mul­te nua­nțe ale ace­leiași cu­lori și di­na­mi­ze­a­ză încă­pe­rea cu im­pri­meuri cu ge­o­me­trii sti­li­za­te da­că îți do­rești un am­bi­ent ele­gant și vi­brant.

por­tan­te pen­tru gaz­de­le noas­tre. Cei doi soți au de­cis să înlo­cu­ias­că fi­ni­sa­je­le exis­ten­te cu une­le noi, ca­re să co­res­pun­dă exi­ge­nțe­lor lor es­te­ti­ce. În acest punct s-au lo­vit de lip­sa de pro­fe­si­o­na­lism a mai mul­tor echi­pe, însă au in­sis­tat ca to­tul să ia­să per­fect și au per­se­ve­rat până au obți­nut re­zul­ta­tul do­rit. La re­co­man­da­rea unui pri­e­ten, gaz­de­le noas­tre au ajuns la ma­ga­zi­nul Li­nea Oro Class. Va­ri­e­ta­tea ma­te­ria­le­lor, ca­li­ta­tea aces­to­ra, pre­cum și pro­fe­si­o­na­lis­mul echi­pei i-au con­vins pe pro­pri­e­tari să-și de­co­re­ze no­ul apar­ta­ment cu Li­nea Oro Class. ■

Cea mai ma­re par­te a mo­bi­li­e­ru­lui es­te achi­ziți­o­na­tă de la Ro­mi­na Fur­ni­tu­re (www.ro­mi­na­fur­ni­tu­re.ro), iar par­che­tul im­pe­ca­bil mon­tat es­te de la Ar­tis­tic Floors (www.ar­tis­tic­floors.ro).

Ca­na­pe­le­le au un de­sign ri­gu­ros și sunt per­fect in­te­gra­te în con­text prin cro­ma­ti­ca so­bră. Pre­ze­nța lor es­te una pri­e­te­noa­să da­to­ri­tă per­ne­lor de­co­ra­ti­ve cu look gla­mo­ur, achi­ziți­o­na­te de la Li­nea Oro Class. Ca­na­pe­le­le au fost cum­pă­ra­te de la Na­tuz­zi...

Anto­ni­et­ta di Lo­ren­zo, de­sig­ner Tel.: 0788.402.112 www.li­neao­ro.ro

Cor­pu­ri­le de ilu­mi­nat au de­co­rați­uni din cris­ta­le Swa­rov­ski. Sunt de la F.d.stil (www.can­de­la­bre.ro).

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.