DES­PRE VI­LĂ

Casa Lux - - Case&idei -

Un­de se află: într-una din­tre ce­le mai fru­moa­se zo­ne ale Spa­ni­ei, în Mal­lor­ca. Vi­la es­te ri­di­ca­tă într-un car­ti­er re­zi­de­nțial de lux, aflat în mij­lo­cul unei pă­duri de foi­oa­se de pe coa­ma unui deal. Lo­ca­tari: es­te lo­cu­i­nța de­sig­ne­ru­lui Chris­ti­ne Le­ja (chris­ti­ne­le­ja.com).

Pro­vo­că­ri­le proi­ec­tu­lui: vi­la a fost con­stru­i­tă cu fața­da spre sud, ace­as­ta fi­ind pre­vă­zu­tă, în bu­nă par­te, cu zo­ne vi­tra­te. Ast­fel, na­tu­ra fa­ce par­te din proi­ec­tul de ame­na­ja­re in­te­ri­oa­ră. Con­fi­gu­rația ar­hi­tec­tu­ra­lă a im­pus și ale­ge­rea unei ga­me cro­ma­ti­ce exu­be­ran­te, în con­so­na­nță cu spec­ta­co­lul na­tu­rii, ce se între­ve­de din toa­te încă­pe­ri­le. Fi­e­ca­re ca­me­ră în par­te are o te­ma­ti­că par­ti­cu­la­ră, din punct de ve­de­re cro­ma­tic.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.