AR­HI­TE­CȚII:

Casa Lux - - Case&idei -

O con­stru­cție înal­tă până la ta­van ar fi re­dus spați­ul în li­ving. Am op­tat pen­tru un corp ar­cu­it, ca­re aproa­pe atin­ge pla­fo­nul bol­tit și❛ pu­ne în va­loa­re înă­lți­mea ca­me­rei.

Andrea Ser­bo­li și Mat­teo Co­lom­bo, ar­hi­te­cți Co­lom­bo and Ser­bo­li Archi­tec­tu­re

Ro­zul dres­sin­gu­lui se re­gă­sește și în baia pla­ca­tă cu faia­nță de la Ce­rámi­ca Ri­be­sal­bes. Chi­u­ve­ta es­te mo­de­lul Ele­gan­ce, de la bran­dul GME Di­vi­sión Baños, iar ro­bi­ne­tul a fost achi­ziți­o­nat de la bran­dul Ro­ca.

Ta­va­nul fals a fost înde­păr­tat pen­tru a lă­sa la ve­de­re bo­lți­le clă­di­rii ca­ta­la­ne și bârne­le din lemn. To­tul a fost vop­sit în alb, pen­tru ca lu­mi­na ca­re in­tră prin fe­res­tre­le mari să se re­flec­te.

Con­stru­cția bol­ti­tă de cu­loa­re co­rai as­cun­de o baie pen­tru oas­peți. Ar­hi­te­cții au evi­tat un an­sam­blu până în ta­van pen­tru a nu ob­tu­ra spați­ul.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.