AROME ÎMBI­E­TOA­RE, PEN­TRU O VIAȚĂ SĂ­NĂ­TOA­SĂ

Un aer cu­rat și par­fu­mat într-o lo­cu­i­nță re­pre­zin­tă pen­tru cei ca­re lo­cu­i­esc în res­pec­ti­va ca­să o cer­ti­tu­di­ne a unui trai de ca­li­ta­te. Es­te ese­nțial ca în că­mi­nul tău să exis­te do­tări și ac­ce­so­rii ca­re să te fa­că să te re­la­xe­zi și să te si­mți ca într-un s

Casa Lux - - Special: Ecotrend -

PEN­TRU SPAȚII MICI

O at­mos­fe­ră se­re­nă te va fa­ce să uiți de gri­ji­le de pes­te zi și toc­mai de ace­ea es­te bi­ne să te încon­jori de mul­tă căl­du­ră și de arome re­la­xan­te. Pen­tru o ca­me­ră cu o su­pra­față mo­de­ra­tă, ale­ge un aro­ma­ti­za­tor de­li­cat, iar pen­tru par­fu­ma­rea ae­ru­lui, tar­te din ce­a­ră par­fu­ma­tă. În ca­zul aces­tu­ia nu se adau­gă apă, iar tar­te­le sunt re­a­li­za­te din pa­ra­fi­nă na­tu­ra­lă și ulei­uri ese­nția­le na­tu­ra­le. Un ast­fel de pro­dus es­te si­gur și pen­tru cei ca­re au di­ver­se sen­si­bi­li­tăți ale apa­ra­tu­lui res­pi­ra­tor. Tar­te­le din ce­a­ră cos­tă 9,90 lei la Yan­kee Land.

NO­UA GE­NE­RAȚIE

Di­fu­zo­rul por­ta­bil cu ul­tra­su­ne­te de la DOTERRA es­te un mo­del des­ti­nat per­soa­ne­lor di­na­mi­ce, ca­re vor să sim­tă aro­ma că­mi­nu­lui chiar și în mași­nă sau la bi­rou. Apa­ra­tul es­te pre­vă­zut cu un ca­blu USB, deci îl poți încăr­ca și la lap­to­pul per­so­nal. Con­su­mă 30 ml/h de ulei ese­nțial DOTERRA și apă la pro­gra­mul in­ten­siv de 3-4 h și doar 15 ml/h de ulei ese­nțial DOTERRA și apă la pro­gra­mul eco de 7-8 h. Es­te pre­vă­zut cu o car­ca­să de pro­te­cție la că­de­re. Poți afla prețul lui pe https://es­sen­tial­shop.ro.

O GRĂ­DI­NĂ ÎNTRE­A­GĂ ÎN CA­SĂ

Din­tr-un că­min ca­re se res­pec­tă nu pot lip­si bețișoa­re­le par­fu­ma­te, pen­tru că sunt un must-ha­ve al unui trai mo­dern și să­nă­tos. Ia în con­si­de­ra­re se­tul de bețișoa­re cu ulei par­fu­mat mo­del Fresh Cut Roses, de la bran­dul Yan­kee Can­dle. Co­nți­ne sti­cla cu ulei par­fu­mat Yan­kee Can­dle și 12 bețișoa­re din rat­tan. Nu co­nți­ne al­cool. Pen­tru par­fu­ma­re ra­pi­dă, bețișoa­re­le se întorc ime­diat du­pă ce au fost in­tro­du­se în sti­cla cu ulei. Par­fu­me­a­ză până la opt săp­tă­mâni. Cos­tă 96,90 lei la Yan­kee Land.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.