DIS­CRET ȘI EFI­CI­ENT…

Casa Lux - - Special: Ecotrend -

… es­te apa­ra­tul elec­tric cu re­zer­vă in­clu­să de la Yan­kee Can­dle. Acest apa­rat se fo­lo­sește la pri­ză, iar ma­re­le lui avan­taj con­stă în fap­tul că are trei ni­ve­luri de par­fu­ma­re a ca­me­rei, în fun­cție de mă­ri­mea aces­teia. În plus, par­tea ca­re se in­tro­du­ce în pri­ză es­te mo­bi­lă, ast­fel încât apa­ra­tul să poa­tă fi fi­xat în ori­ce po­ziție. Dis­po­zi­ti­vul poa­te fi cum­pă­rat se­pa­rat și ai la ale­ge­re ze­ce ese­nțe de par­fum Yan­kee Can­dle, ca­re du­re­a­ză până la șa­se săp­tă­mâni. Prețul apa­ra­tu­lui cu o re­zer­vă in­clu­să es­te 62,90 lei la Yan­kee Land.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.