ZO­NE EXPUSE LA CĂL­DU­RĂ

Casa Lux - - Special: Ecotrend -

Da­că în lo­cu­i­nța ta se re­gă­sesc sur­se de căl­du­ră, pre­cum șe­mi­neu, so­bă sau go­din, tre­bu­ie să te asi­guri că fi­ni­sa­je­le din ime­dia­ta apro­pi­e­re sunt tra­ta­te pen­tru a re­zis­ta la tem­pe­ra­turi înal­te. Îți re­co­man­dăm să fo­lo­sești, în acest sens, So­luție pen­tru pro­te­cția su­pra­fețe­lor din pia­tră de la bran­dul Mel­le­rud. În ma­ga­zi­ne­le de spe­cia­li­ta­te gă­sești acest pro­dus la prețul de 36 lei/cu­tia de 0,5 l.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.