DELTA DUNĂRII, CEL MAI PITORESC ȚI­NUT AL RO­MÂNI­EI

Mii de tu­riști din toa­te co­lțu­ri­le Eu­ro­pei ajung în fi­e­ca­re an în Delta Dunării pen­tru a ex­pe­ri­men­ta ac­ti­vi­tăți de neu­i­tat, pre­cum bir­dwat­ching, pes­cu­it la amurg, re­la­xa­re pe pla­je vir­gi­ne, je­ep sa­fari în pă­du­ri­le de ni­sip sau plim­bări cu lot­ca pe la­cu­ril

Casa Lux - - VacanȚe În Toată Lumea -

VA­CA­NȚE LIPOVENEȘTI

Com­ple­xul Gul­li­ver Delta Re­sort 4* are o po­ziție ide­a­lă pe ma­lul la­cu­lui vi­o­let, la mar­gi­nea lo­ca­li­tății Mu­ri­ghi­ol și a fost dez­vol­tat du­pă mo­de­lul co­na­ce­lor lipovenești. De alt­fel, ser­vi­ci­i­le tu­ris­ti­ce sunt in­spi­ra­te din tra­diți­i­le cu­li­na­re, fol­clo­ri­ce și de de­sign in­te­ri­or ale ve­chi­lor co­mu­ni­tăți de pes­cari sta­ro­veri, sta­bi­liți la gu­ri­le Dunării în ur­ma pri­be­gi­ei de pe vre­mea lui Pe­tru cel Ma­re.

Pen­tru zi­le re­la­xan­te pe­tre­cu­te în ca­drul re­sor­tu­lui poți op­ta pen­tru to­lă­nit în ha­ma­ce în gră­di­na lu­xu­rian­tă, răs­făț cu ce­ai la sa­mo­var, te­nis de ma­să sau pes­cu­it de pe pon­toa­ne. Co­pi­ii au dis­tra­cția asi­gu­ra­tă la lo­cul de joa­că, iar aven­tu­ri­e­rii pot eva­da în ex­cur­sii opți­o­na­le or­ga­ni­za­te de Gul­li­ver Delta Re­sort.

DELTA DUNĂRII, MU­ZEU ÎN AER LI­BER

O plim­ba­re cu bar­ca es­te obli­ga­to­rie pen­tru ori­ci­ne ajun­ge în Delta Dunării. Sur­prin­de pei­sa­je­le pi­to­rești, ma­lu­ri­le dan­te­la­te cu stuf, ca­na­le­le pli­ne de pa­pu­ră și nu­me­roa­se spe­cii de pă­sări săl­ba­ti­ce, din­tre ca­re cor­mo­rani, pe­li­cani, egre­te sau lișițe ce se dau în spec­ta­col în încer­ca­rea de a prin­de pește. În Delta Dunării trăi­esc pes­te 300 de spe­cii de pă­sări, mul­te din­tre ele pe ca­le de dis­pa­riție, re­pre­zen­tând cir­ca 80% din avi­fau­na Ro­mâni­ei.

La fel de atrac­ti­vă poa­te fi și o zi la Le­tea, un­de vei des­co­peri co­mu­ni­ta­tea izo­la­tă de li­po­veni au­ten­tici, pă­du­ri­le de ni­sip cu ste­jari unici în Eu­ro­pa de­co­rați cu lia­ne gre­cești și fai­moa­se­le her­ghe­lii de cai săl­ba­tici. În schimb, da­că îți do­rești re­la­xa­re pe pla­je­le săl­ba­ti­ce, Gul­li­ver Delta Re­sort 4* îți pro­pu­ne să des­co­peri Su­li­na, fos­ta ca­pi­ta­lă a pi­rați­lor și lo­ca­li­ta­tea ca­re găz­du­i­ește cea mai la­tă pla­jă de la Ma­rea Ne­a­gră, dar și mi­ca așe­za­re pes­că­re­as­că Sfântu Ghe­or­ghe, un­de poți ve­dea cum se var­să Du­nă­rea în ma­re.

PETRECERE ÎN STIL LIPOVENESC

Ți­nut de o re­a­lă fru­mu­sețe, Delta Dunării nu a fost afec­ta­tă sub ni­cio for­mă de dez­vol­ta­rea tot mai preg­nan­tă a tu­ris­mu­lui. Aici lo­cal­ni­cii con­ti­nuă să trăias­că du­pă ve­chi­le re­gu­li lipovenești în to­ta­lă ar­mo­nie cu na­tu­ra. Tra­diți­i­le și obi­cei­u­ri­le bi­ne păs­tra­te te vor fas­ci­na cu si­gu­ra­nță, așa că nu ra­ta Pe­tre­ce­rea Li­po­veneas­că, or­ga­ni­za­tă opți­o­nal de Gul­li­ver Delta Re­sort 4*, întreți­nu­tă de un an­sam­blu de dan­sa­tori lo­ca­li în straie lipovenești, cu mu­zi­că bu­nă și gus­tări tra­diți­o­na­le.

DESCOPERĂ BIJUTERIILE DOBROGEI

Por­nește într­o ex­cur­sie opți­o­na­lă de la Gul­li­ver Delta Re­sort 4*, în ma­re­le tur al Dobrogei de nord, pri­lej ex­ce­lent să vi­zi­te­zi aici obi­ec­ti­ve is­to­ri­ce și re­li­gi­oa­se de ma­re însem­nă­ta­te. Din pro­gram nu lip­sesc Mar­ti­ri­o­nul de la Ni­cu­lițel, Moaște­le de la Mă­năs­ti­rea Co­coș, Mă­năs­ti­rea Ce­lic De­re, La­cul Ra­zim sau ce­tăți­le me­di­e­va­le His­tria și Eni­sa­la. ■

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.