AU­TO­BU­ZE „VER­ZI“

Casa Lux - - Evenimente -

No­ul Ci­ta­ro elec­tric a înre­gis­trat de­ja pri­ma co­man­dă chiar înain­tea pre­mi­e­rei mon­dia­le ofi­cia­le: Mer­ce­des-benz va li­vra 20 de au­to­bu­ze

Ci­ta­ro, com­plet elec­tri­ce, că­tre Ham­bur­ger Ho­chbahn AG. Pro­du­cția de se­rie pen­tru no­ul au­to­buz elec­tric Ci­ta­ro va înce­pe la sfârși­tul aces­tui an. Au­to­bu­zul im­pre­si­o­nea­ză prin ran­da­men­tul ener­ge­tic ex­ce­lent, ca­re se ba­ze­a­ză pe un sis­tem unic de ges­ti­o­na­re a tem­pe­ra­tu­rii. Aces­ta re­du­ce con­su­mul de ener­gie, mă­rind ast­fel du­ra­ta de ope­ra­re. De exem­plu, pen­tru încăl­zi­rea ha­bi­ta­clu­lui es­te uti­li­za­tă o pom­pă de căl­du­ră foar­te eco­no­mi­că. Mo­toa­re­le elec­tri­ce, in­te­gra­te în pun­tea spa­te, acți­o­nea­ză di­rect ro­ţi­le. Struc­tu­ra mo­du­la­ră a ba­te­ri­i­lor es­te, de ase­me­nea, dez­vol­ta­tă spe­cial pen­tru Ci­ta­ro. Ba­te­ri­i­le au o ca­pa­ci­ta­te de până la 243 kwh şi sunt ră­ci­te la tem­pe­ra­tu­ra ide­a­lă pen­tru a ma­xi­mi­za du­ra­ta de viață. La scurt timp du­pă de­ma­ra­rea pro­du­cți­ei de se­rie a Ci­ta­ro vor de­ve­ni dis­po­ni­bi­le și alte va­rian­te, per­mițând in­clu­siv încăr­ca­rea in­ter­me­dia­ră a au­to­bu­zu­lui în tim­pul uti­li­ză­rii.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.