Spec­ta­col ec­ves­tru

Casa Lux - - Evenimente -

Cea de-a do­ua ediție a Kar­pa­tia Po­ny Show re­vi­ne chiar de Zi­ua In­ter­nați­o­na­lă a Co­pi­lu­lui, într-un nou for­mat ex­tins pe o pe­ri­oa­dă de trei zi­le. Se va des­fășu­ra în pe­ri­oa­da 1-3 iu­nie, pe Do­me­ni­ul Can­ta­cu­zi­no din Flo­reş­ti, Pra­ho­va. Eveni­men­tul se adre­se­a­ză tu­tu­ror iu­bi­to­ri­lor de na­tu­ră și fru­mos, pre­cum și pa­si­o­nați­lor de cai și fa­mi­li­i­lor cu co­pii, ce vor avea oca­zia să asis­te la com­pe­ti­ţii spor­ti­ve ine­di­te, jo­curi și pre­zen­tări cu po­nei şi cai sau se vor pu­tea bu­cu­ra de nu­me­roa­se­le ac­ti­vi­tă­ţi în aer li­ber. Pro­gra­mul spor­tiv al Kar­pa­tia Po­ny Show va cu­prin­de trei com­pe­tiții ec­ves­tre cu po­nei și cai: Con­cur­sul Hi­pic In­ter­nați­o­nal „Cu­pa Nați­u­ni­lor”, con­cur­sul pen­tru po­nei (dre­saj, ob­sta­co­le, ate­la­je) și Con­cur­sul Na­ţi­o­nal de Pro­bă Com­ple­tă (CCN) pen­tru că­lă­re­ţi o stea, no­vici şi pre-no­vici, cu spec­ta­cu­loa­să pro­ba de cross-co­un­try. În plus, or­ga­ni­za­to­rii pro­mit cinci mo­da­li­tă­ţi di­fe­ri­te de a des­co­peri Do­me­ni­ul Can­ta­cu­zi­no, un an­sam­blu ar­hi­tec­tu­ral şi pei­sa­gis­tic ce fa­ce par­te din pa­tri­mo­ni­ul cul­tu­ral ro­mânesc, ad­mi­nis­trat de Fun­da­ţia Can­ta­cu­zi­no Flo­reş­ti. Bi­le­te­le și abo­na­men­te­le pot fi achi­ziți­o­na­te de pe si­te-ul bi­le­te.ro și de la punc­te­le de vânza­re bi­le­te.ro. Mai mul­te de­ta­lii pe www.kar­pa­tia­hor­se.ro.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.