Vânză­ri­le de cen­tra­le ter­mi­ce au cres­cut de aproa­pe 20 de ori

Casa Lux - - Evenimente -

Con­form Aris­ton Ther­mo Ro­mânia, li­de­rul pi­eței de cen­tra­le ter­mi­ce și boi­le­re elec­tri­ce, vânză­ri­le anua­le de sis­te­me de încăl­zi­re au cres­cut de cir­ca 20 de ori în ul­ti­me­le do­uă de­ce­nii. Crește­rea con­ti­nuă a prețu­lui ener­gi­ei ter­mi­ce, pro­ble­me­le con­stan­te ale sis­te­me­lor de încăl­zi­re cen­tra­li­za­te din între­a­ga ța­ră, cât și do­ri­nța de in­de­pen­de­nță a ro­mâni­lor au dus, în ul­ti­mii 15 ani, la de­bra­nșa­rea a pes­te 1,25 mi­li­oa­ne de lo­cu­i­nțe de la sis­te­mul de încăl­zi­re cen­tra­li­zat. În pre­zent, 13 ju­dețe din Ro­mânia (Alba, Mu­reș, Ma­ra­mu­reș, Bis­trița-nă­săud, Sa­tu Ma­re, Ia­lo­mița, Il­fov, Brăi­la, Ca­raș-se­ve­rin, Nea­mț, Dâmbo­vița, Olt, Să­laj) nu mai de­pind de sis­te­mul cen­tra­li­zat de încăl­zi­re, fo­lo­sind un echi­pa­ment in­de­pen­dent de încăl­zi­re. La po­lul opus se află Ca­pi­ta­la, un­de pes­te 60% din­tre lo­cu­i­nțe de­pind încă de sis­te­mul cen­tra­li­zat (cir­ca 560.000 de lo­cu­i­nțe bra­nșa­te). Po­tri­vit unui stu­diu re­a­li­zat de Aris­ton Ther­mo Ro­mânia, com­por­ta­men­tul de achi­ziție al cum­pă­ră­to­ri­lor de cen­tra­le ter­mi­ce s-a schim­bat sem­ni­fi­ca­tiv în ul­ti­mii ani, aceștia fi­ind tot mai in­te­re­sați de avan­ta­je­le su­pli­men­ta­re ofe­ri­te de că­tre pro­du­că­tori, pe lângă ca­rac­te­ris­ti­ci­le teh­ni­ce de ba­ză, pre­cum pu­te­rea sau de­bi­tul de apă cal­dă me­na­je­ră, și preț. Da­că la pri­me­le achi­ziții prețul era cri­te­ri­ul prin­ci­pal de achi­ziție, în pro­po­rție de aproa­pe 40%, iar efi­ci­e­nța, ran­da­men­tul și con­su­mul erau ur­mă­toa­re­le cri­te­rii de ale­ge­re, însu­mând cca 25%, astă­zi, cri­te­ri­i­le prin­ci­pa­le de cum­pă­ra­re s-au schim­bat, iar efi­ci­e­nța, ser­vi­ci­i­le post-vânza­re și noi­le teh­no­lo­gii se află în top. Mar­ca ră­mâne o con­stan­tă atunci când se cum­pă­ră un echi­pa­ment de încăl­zi­re, fi­ind în con­ti­nua­re un ele­ment luat în cal­cul în de­ci­zia fi­na­lă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.