Adap­tat ce­ri­nțe­lor pi­eței

Casa Lux - - Evenimente -

Aflat sub um­bre­la gru­pu­lui Vi­en­na Inter­na­ti­o­nal, fos­tul ho­tel Ange­lo, acum Vi­en­na Ho­u­se Ea­sy Air­port Bu­cha­rest, se pre­gă­tește de o re­po­ziți­o­na­re pe piață cu un look nou, mo­dern, pri­mi­tor și adap­tat ce­ri­nțe­lor ac­tua­le. No­ul ge­ne­ral ma­na­ger al ho­te­lu­lui, Ra­mo­na Ște­fan, va fa­ce po­si­bi­lă ace­as­tă tran­ziție prin ex­pe­ri­e­nța sa vas­tă cu bran­duri in­ter­nați­o­na­le de re­nu­me, cum ar fi: J.W. Mar­ri­ott, Raf­fles, Swiss Ho­tel, Ra­dis­son și San­dals. „Ofe­rim cli­e­nți­lor noștri o ex­pe­ri­e­nță me­mo­ra­bi­lă prin ser­vi­cii per­so­na­li­za­te, ac­ces fa­cil și ra­pid la in­for­mații și to­to­da­tă po­si­bi­li­ta­tea de a sal­va timp fo­lo­sind apli­cații cum ar fi: Mo­bi­le Con­ci­er­ge, Check in/out On­li­ne etc. Ne con­cen­trăm ate­nția pe de­ta­li­i­le ca­re fac di­fe­re­nța pen­tru cli­e­nți, pen­tru a re­a­li­za o co­ne­xi­u­ne re­a­lă cu cli­e­nții noștri. La Vi­en­na Ho­u­se Ea­sy Air­port Bu­cha­rest, mi­cul de­jun es­te ofe­rit de la 5 di­mi­neața, res­tau­ran­tul și ba­rul sunt ope­rați­o­na­le 24/24 ore, tran­sfe­răm cli­e­nții de la/că­tre ae­ro­port, un ser­vi­ciu foar­te apre­ciat de cli­e­nții noștri, iar co­ne­xi­u­nea inter­net de ma­re vi­te­ză și par­ca­rea sunt, de ase­me­nea, gra­tu­i­te.“Pa­si­u­nea pen­tru ce­ea ce fa­ce i se ci­tește în ochi și ne bu­cu­răm să des­co­pe­rim o ro­mâncă întoar­să în ța­ră cu mul­tă ex­pe­ri­e­nță in­ter­nați­o­na­lă, ga­ta de fap­te mari.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.