VER­SI­U­NE REVIZUITĂ

Casa Lux - - Evenimente -

Prin Atrio, GRO­HE re­lan­se­a­ză em­ble­ma ele­ga­nței și a pre­ci­zi­ei și con­ce­pe un „obi­ect de ar­tă“pen­tru baie. Cor­pul slim al ba­te­ri­ei a fost re­dus la ese­nțial și i s-au adău­gat mâne­re­le ca­rac­te­ris­ti­ce tip cru­ce, ce îi con­fe­ră un as­pect ex­tra­va­gant. Așa­dar, de­sig­nul atem­po­ral al noii co­le­cții Atrio se in­te­gre­a­ză ar­mo­ni­os în ori­ce stil in­di­vi­dual de baie – fie că es­te unul con­tem­po­ran cu o es­te­ti­că con­venți­o­na­lă, cla­sic în de­ca­de­nță nos­tal­gi­că sau mi­ni­ma­list prin ge­o­me­tria unui stil cos­mo­po­lit. De­sig­nul atem­po­ral le ofe­ră arhi­te­cți­lor, de­sig­ne­ri­lor de in­te­ri­or și de­co­ra­to­ri­lor de băi, pre­cum și cli­e­nți­lor exi­ge­nți po­si­bi­li­ta­tea de a com­bi­na opți­u­ni­le de de­sign in­di­vi­dua­le cu ten­di­nțe­le ar­hi­tec­tu­ra­le in­ter­nați­o­na­le și, ast­fel, să se dis­tin­gă. Ver­si­u­nea revizuită a co­le­cți­ei Atrio nu are doar o es­te­ti­că ele­gan­tă, ci și o teh­no­lo­gie pre­ci­să prin cel mai înalt grad de ingi­ne­rie și prin ca­li­ta­tea „ma­de in Ger­ma­ny“. Pen­tru mai mul­te in­for­mații, vi­zi­tați www.gro­he.ro.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.