Nou la Rom­stal

Casa Lux - - Evenimente -

Teh­no­lo­gie avan­sa­tă pen­tru un con­fort spo­rit! De acum poți avea aca­să tem­pe­ra­tu­ra do­ri­tă indi­fe­rent de se­zon. No­ul apa­rat de aer con­diți­o­nat Rom­stal Ha­bi­tat fun­cți­o­nea­ză eco­no­mic și efi­ci­ent. Îl poți con­tro­la de la dis­ta­nță da­to­ri­tă teh­no­lo­gi­ei wi-fi. Echi­pat cu un mo­tor cu teh­no­lo­gia DC Inverter și un agent fri­go­ri­fic de ge­ne­rație vi­i­toa­re (R32), Ha­bi­tat asi­gu­ră o per­for­ma­nță sta­bi­lă, de cla­sa A++ la ră­ci­re și A+ la încăl­zi­re. DC Inverter es­te un dis­po­zi­tiv elec­tro­nic ca­re schim­bă cu­ren­tul alter­na­tiv (AC) (220/50 Hz) în cu­rent di­rect (DC) 6/12/24 sau vi­ce­ver­sa. Uni­tăți­le cu teh­no­lo­gia DC Inverter au efi­ci­e­nță mă­ri­tă în com­pa­rație cu apa­ra­te­le de aer con­diți­o­nat tra­diți­o­na­le: au du­ra­tă de viață ex­tin­să pen­tru com­po­nen­te; eli­mi­nă fluc­tuați­i­le vi­zi­bi­le de sar­ci­nă, ce­ea ce le fa­ce să fie mai si­le­nți­oa­se și re­du­ce cos­tu­ri­le de ope­ra­re, dar și nu­mă­rul de­fe­cți­u­ni­lor; își schim­bă ca­pa­ci­ta­tea în tim­pul uti­li­ză­rii, în fun­cție de ne­voi­le ae­ru­lui din încă­pe­re și re­a­li­ze­a­ză con­diți­i­le per­fec­te în ca­să; fun­cți­o­nea­ză fă­ră pro­ble­me chiar și în con­diții me­te­o­ro­lo­gi­ce ex­tre­me.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.