SESIUNI SPE­CIA­LE DE GĂ­TIT

Casa Lux - - Evenimente -

Be­ko, bran­dul nu­mă­rul 1 pe piața de elec­tro­cas­ni­ce din Eu­ro­pa, a găz­du­it re­cent la stan­dul din ca­drul Eu­ro­cu­ci­na sesiuni spe­cia­le de gă­tit su­sți­nu­te de chef-ul ita­lian Ales­san­dro Bor­ghe­se (ju­rat în con­cur­sul Ju­ni­or Mas­ter­chef din Ita­lia) și ac­trița și chef-ul Li­sa Faul­kner. În plus, Be­ko a pre­zen­tat ga­ma de pro­du­se încor­po­ra­bi­le cu teh­no­lo­gii in­tu­i­ti­ve și de­sign mi­ni­ma­list, spe­cial gândi­te pen­tru a le oferi con­su­ma­to­ri­lor cea mai bu­nă ex­pe­ri­e­nță în bucătărie. Rețe­te­le pre­pa­ra­te în pre­mi­e­ră de chef-ul Ales­san­dro Bor­ghe­se au fost gândi­te în ca­drul iniția­ti­vei de CSR Be­ko, „Eat Li­ke a Pro”, împreu­nă cu Anto­nia Li­zárra­ga, nu­triți­o­nis­tul echi­pei FC Bar­ce­lo­na. Cam­pa­nia glo­ba­lă „Eat Li­ke A Pro” își pro­pu­ne să con­tri­bu­ie la com­ba­te­rea fe­no­me­nu­lui glo­bal de obe­zi­ta­te in­fan­ti­lă și să îi aju­te pe pă­ri­nți și co­pii să co­nști­en­ti­ze­ze im­por­ta­nța unei ali­men­tații să­nă­toa­se, ară­tând ce­ea ce mă­nâncă eroii lor pre­fe­rați din echi­pa FC Bar­ce­lo­na.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.