Sta­tis­tici re­cord

Casa Lux - - Evenimente -

În 2017, tu­ris­mul ger­man a atins re­zul­ta­te re­cord pen­tru a op­ta oa­ră la rând. În pe­ri­oa­da ia­nua­rie-de­cem­brie 2017, Ofi­ci­ul Fe­de­ral de Sta­tis­ti­că a înre­gis­trat 83,9 mi­li­oa­ne de înnop­tări in­ter­nați­o­na­le, cu 3,1 mi­li­oa­ne mai mul­te de­cât în 2016. Acest lu­cru co­res­pun­de unei creșteri cu 3,6% față de pe­ri­oa­da echi­va­len­tă a anu­lui pre­ce­dent. Ro­mânia ră­mâne una din­tre ce­le mai di­na­mi­ce pi­ețe-sur­să pen­tru tu­ris­mul Ger­man, de­pășind, în anul 2017, pra­gul de un mi­li­on de înnop­tări. Pe­tra He­dor­fer, di­rec­tor exe­cu­tiv al Orga­ni­zați­ei Ger­ma­ne pen­tru Tu­rism (DZT), ex­pli­că: „Așa cum era de aștep­tat, tu­ris­mul ger­man a avut o evo­luție po­zi­ti­vă și pe par­cur­sul anu­lui 2017. Com­pa­ra­tiv cu anul pre­ce­dent, tu­ris­mul ger­man și-a tri­plat crește­rea anua­lă, evo­luție da­to­ra­tă în spe­cial ca­dru­lui in­tern sta­bil și po­ziți­o­nă­rii ex­ce­len­te a des­ti­nați­i­lor de va­ca­nță ger­ma­ne”.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.