Expo­ziție ar­tis­ti­că

Casa Lux - - Evenimente -

La sfârși­tul lu­nii apri­lie a avut loc ver­ni­sa­jul ex­po­ziți­ei „Adânc, în ini­ma gră­di­nii”, sem­na­tă de pic­to­rul Va­dim Crețu. Te­ma co­le­cți­ei o re­pre­zin­tă pă­să­ri­le, iar me­sa­jul ei îl re­pre­zin­tă bu­cu­ria și mis­te­rul vieții. Co­le­cția cu­prin­de pi­e­se și bi­ju­te­rii din po­rțe­lan pictate ma­nual de Va­dim Crețu și a fost re­a­li­za­tă în co­la­bo­ra­re cu Ana Wag­ner și ate­li­e­rul Wag­ner Arte Fru­moa­se și Po­vești. Ex­po­ziția se înscrie în se­ria de co­la­bo­rări ale ate­li­e­ru­lui Wag­ner Arte cu ar­tiști plas­tici con­sa­crați. Ide­ea de la ca­re a ple­cat iniția­ti­va Anei și Iri­nei Wag­ner, co­pro­pri­e­ta­re­le Wag­ner Arte, a fost de a îmbo­găți ar­ta po­rțe­la­nu­lui cu lu­crări re­a­li­za­te în pre­mi­e­ră pe acest ma­te­rial fin de nu­me bi­ne-cu­nos­cu­te ale pic­tu­rii și gra­fi­cii din Ro­mânia.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.