SO­LUȚII IN­TE­LI­GEN­TE

Casa Lux - - Evenimente -

Häfe­le, li­der în do­me­ni­ul pro­du­cți­ei și co­mer­cia­li­ză­rii de ac­ce­so­rii și fe­ro­ne­rie pen­tru mo­bi­li­er, pre­cum și al sis­te­me­lor elec­tro­ni­ce de con­trol al ac­ce­su­lui, de­vi­ne spon­so­rul pri­ni­ci­pal pen­tru pri­ma ca­să în miniatură, con­stru­i­tă în Ita­lia. Ti­ny Ho­u­se, pro­to­ti­pul dez­vol­tat de AVOID, cu o di­men­si­u­ne de nu­mai no­uă me­tri pă­trați, su­sți­ne prin­ci­pi­i­le de lo­cu­it mi­ni­ma­list și por­nește într-o că­lă­to­rie de 60 de zi­le prin Ger­ma­nia, Elveția și Ita­lia, cu opriri în șap­te orașe. Fi­lia­la Häfe­le Ita­lia a fur­ni­zat me­ca­nis­me­le de ri­di­ca­re Free Flap și sis­te­mul de ilu­mi­na­re Loox LED pen­tru pro­to­ti­pul Ti­ny Ho­u­se, proi­ec­tat în de­ta­liu de arhitectul ita­lian de 27 de ani Le­o­nar­do Di Chia­ra. So­luți­i­le in­te­li­gen­te se in­te­gre­a­ză per­fect în uni­ta­tea de lo­cu­it de mici di­men­si­uni, asi­gu­rând con­for­tul unui nu­măr tot mai ma­re de no­ma­zi ur­bani ca­re aleg să trăias­că în ast­fel de ca­se în vi­i­tor.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.