Ino­va­toa­re și ele­gan­te

Casa Lux - - Evenimente -

Sam­sung anun­ţă lan­sa­rea ofi­cia­lă în Ro­mânia a noi­lor te­le­vi­zoa­re QLED TV 2018. Ga­ma QLED 2018 es­te ver­sa­ti­lă, mi­ni­ma­lis­tă și se con­cen­tre­a­ză pe trei pi­loni-cheie: Q Sty­le, Q Smart și Q Pic­tu­re. În ca­drul eveni­men­tu­lui de lan­sa­re, com­pa­nia a pre­zen­tat mo­dul în ca­re noi­le modele ofe­ră uti­li­za­to­ri­lor o ex­pe­ri­e­nță de vi­zi­o­na­re com­ple­tă, prin ele­men­te­le de de­sign uni­ce, ca­li­ta­tea in­cre­di­bi­lă a ima­gi­nii și fun­cți­i­le in­te­li­gen­te. „Ga­ma de te­le­vi­zoa­re QLED din se­ria 2018 es­te cea mai ino­va­toa­re și ele­gan­tă de până acum, con­ce­pu­tă pen­tru con­su­ma­to­rul mo­dern, ca­re es­te co­nști­ent de es­te­ti­ca spați­u­lui per­so­nal”, a de­cla­rat Vic­tor Armă­şe­lu, di­rec­tor al Di­vi­zi­ei Con­su­mer Elec­tro­nics în ca­drul Sam­sung Elec­tro­nics Ro­mânia.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.