AN­SAM­BLU PREMIAT

Casa Lux - - Evenimente -

Com­pa­nia One Uni­ted Pro­per­ti­es își adau­gă încă un pre­miu în por­to­fo­liu. Re­cent, în ca­drul unui eveni­ment de ga­lă, la cea de-a 13-a ediție anua­lă a pre­mi­i­lor SEE Re­al Esta­te Awar­ds, One He­răs­trău Park a fost de­sem­nat Re­si­den­tial Pro­ject of the Ye­ar. În pre­ze­nța unor spe­cia­liști în do­me­niu, in­ves­ti­tori și dez­vol­ta­tori din re­al esta­te, Be­a­tri­ce Du­mi­trașcu, VP re­si­den­tial sa­les One Uni­ted Pro­per­ti­es, a ri­di­cat tro­feul de­di­cat com­pa­ni­ei. Înfi­i­nța­tă în 2007 de Vic­tor Că­pi­ta­nu și Andrei Dia­co­nes­cu, One Uni­ted Pro­per­ti­es es­te unul din­tre cei mai ac­ti­vi dez­vol­ta­tori imo­bi­liari în zo­na premium a Bu­cu­rești­u­lui.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.