Se­rie li­mi­ta­tă

Casa Lux - - Evenimente -

IKEA es­te des­pre ex­plo­ra­rea vieții de zi cu zi; aca­să sau în afa­ra ei. Da­că ai un stil de viață ac­tiv și vrei să îți adap­te­zi ca­sa pen­tru el sau pur și sim­plu îți pla­ce un anu­mit ac­ce­so­riu, pre­cum, să spu­nem, încă­lță­min­tea sport, no­ua co­le­cție IKEA vi­ne cu so­luții. Oda­tă cu lan­sa­rea co­le­cți­ei li­mi­ta­te Spänst, IKEA ajun­ge în stra­dă și în lu­mea spor­tu­ri­lor, ex­plo­re­a­ză sub­cul­turi, pre­cum cea snea­ker­he­ad, a ska­te­ri­lor, sau a lo­cu­i­to­ri­lor ac­ti­vi ai ma­ri­lor orașe. Cre­a­tă în co­la­bo­ra­re cu de­sig­ne­rul Chris Stamp, cre­a­tor de mo­dă și di­rec­tor de cre­ație al ate­li­e­ru­lui Stam­pd din LA, Spänst îți ara­tă ce înse­am­nă să îți or­ga­ni­ze­zi și să îți ex­pui obi­ec­te­le ce­le mai de preț.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.