CO­LE­CȚIE DE SE­ZON

Casa Lux - - Evenimente -

Co­le­cția bran­du­lui IL PASSO primăvară-va­ră 2018 es­te de­fi­ni­tă de li­ni­i­le de­sig­nu­lui mi­ni­ma­list, ba­zat pe stu­di­ul for­me­lor și uti­li­ta­te prac­ti­că. Co­le­cția es­te de­cli­na­tă în cinci mari li­nii: Cat­walk, Essen­tial, Infi­ni­ty, Li­fes­ty­le, Vi­be și cu­prin­de pi­e­se pen­tru băr­bați, fe­mei și co­pii, ca­re re­de­fi­nesc stan­dar­de­le fru­mu­seții, lu­xu­lui și ex­clu­si­vis­mu­lui. O întâlni­re pro­vo­ca­toa­re între ele­men­te­le cla­si­ce ale de­sig­nu­lui ti­me­less și es­te­ti­ca con­tem­po­ra­nă stre­et­we­ar. Prin ace­as­tă no­uă co­le­cție, bran­dul IL PASSO mar­che­a­ză o no­uă eta­pă în stra­te­gia de ima­gi­ne și co­mu­ni­ca­re. Prin­ci­pa­lul me­saj în ju­rul că­ru­ia gra­vi­te­a­ză între­gul con­cept es­te unul sim­plu, dar ca­re de­fi­nește o re­lație di­rec­tă și re­a­lă: „You are“.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.