AGEN­DA CA­SA LUX

Casa Lux - - Agenda Casa Lux -

Aici gă­sești adre­se­le ma­ga­zi­ne­lor, fir­me­lor și show­roo­mu­ri­lor ca­re co­mer­cia­li­ze­a­ză pro­du­se­le pre­zen­ta­te în ar­ti­co­le­le din acest nu­măr. Prețu­ri­le me­nți­o­na­te sunt va­la­bi­le la închi­de­rea ediți­ei și co­nțin TVA. Re­da­cția nu răs­pun­de de even­tua­le­le aba­teri ale ma­ga­zi­ne­lor de la prețu­ri­le pre­zen­ta­te în re­vis­tă.

AA[R]TE­LI­ER DE­SIGN Bu­cu­rești, Str. Vin­ti­lă Vo­dă nr. 2, tel.: 021.323.83.98, 0726.174.016, e-mail: sa­les@ar­te­li­er­de­sign.ro, https://ar­te­li­er­de­sign.ro

BBIOKARPET PRIN HELLENE INTE­RI­ORS Bu­cu­rești, Bd. Uni­rii nr. 69, bl. G 2 B, tel.: 021.321.20.65, 0745.530.599, fax: 021.321.20.67, e-mail: of­fi­ce@bi­o­kar­pet.ro, www.bi­o­kar­pet.ro

DDESIGN&AF­TER Bu­cu­rești, Str. Mi­hai Emi­nes­cu nr. 50-54, tel.: 0374.490.301, e-mail: con­tact@ de­sig­nan­daf­ter.ro, www.de­sig­nan­daf­ter.ro

EELIS PA­VA­JE jud. Pra­ho­va, sat Sto­e­nești, co­mu­na Ari­ceștii Rah­ti­vani, DN 72, nr. 26 B, tel.: 0244.380.836, e-mail: of­fi­ce@elis.ro, www.elis.ro

GGROHE Bu­cu­rești, Str. Ni­co­lae Ior­ga nr. 13, corp B, ap. 4, tel.: 021.212.50.50, e-mail: info-ro@ gro­he.com, www.gro­he.ro

IIKEA Bu­cu­rești, Zo­na Co­mer­cia­lă Bă­neasa, Șo­se­aua Bu­cu­rești-ploi­ești nr. 42 A, tel.: 021.407.45.32, e-mail: info@ikea.ro, www.ikea.ro INTAX TRADING loc. Bra­ga­di­ru, jud. Il­fov, Str. Ra­ho­vei nr. 52, tel.: 031.824.62.46, 0721.220.017, fax: 021.420.31.51, www.in­tax­tra­ding.com IN­TE­RI­OR STO­RE Con­sta­nța, Ma­maia Nord, Nor­th Sea Re­si­den­ce, Str. Lo­tus nr. 1, e-mail: of­fi­ce@in­te­ri­or­sto­re.ro, www.in­te­ri­or­sto­re.ro INTRO Bu­cu­rești, Str. Ro­ma nr. 43 bis, tel./fax: 021.230.91.37, e-mail: of­fi­ce@ in­tro­de­sign.ro, www.in­tro­de­sign.ro IOOOI Brașov, Str. Avram Ian­cu nr. 36, tel.: 0368.880.990, e-mail: io@ioooi.ro, http://ioooi.ro

KKIKA loc. Dom­nești, jud. Il­fov, str. Co­me­rțu­lui nr. 1, tel.: 021.601.02.11, e-mail: info@ki­ka.ro, www.ki­ka.ro

LLA MAI­SON Bu­cu­rești, Bd. Da­cia nr. 73, tel.: 0723.393.793, www.la­mai­son.ro LI­NEA ORO CLASS Bu­cu­rești, Ca­lea Vic­to­ri­ei nr. 97, tel.: 021.313.62.24, 0722.644.627, e-mail: of­fi­ce@li­neao­ro.ro, www.li­neao­ro.ro

MMOBEXPERT Bu­cu­rești, Șos. Fa­bri­ca de Glu­co­ză nr. 21; Șos. Bu­cu­rești-ploi­ești nr. 44 C, Zo­na Co­mer­cia­lă Bă­neasa; Șos. Ver­gu­lui nr. 18, Com­plex Co­mer­cial Co­ra Pan­te­li­mon; Au­tos­tra­da Bu­cu­rești­pi­tești nr. 2, Com­plex Co­mer­cial Car­re­fo­ur Mi­li­tari, tel.: 021.242.10.41; Brașov, Ca­lea Bu­cu­rești nr. 105 A; Iași, Șos. Pă­cu­rari nr. 121, Era Shopping Park Iași; Su­ce­a­va, Ca­lea Uni­rii nr. 27, Su­ce­a­va Shopping Ci­ty; Si­biu, Șos. Si­bi­u­lui nr. 5, Shopping Ci­ty Si­biu; Pi­tești, In­ter­se­cția DN 65 B - A 1, Ju­pi­ter Ci­ty Pi­tești; Ora­dea, Ca­lea Ara­du­lui nr. 62, Era Shopping Park Ora­dea, www.mo­bex­pert.ro MOIR Bu­cu­rești, Str. Le­o­ni­da nr. 9-11, clă­di­rea Gal­le­ry, tel.: 0747.053.467, 0747.053.468, e-mail: of­fi­ce@moir.ro, www.moir.ro

NNOBLESSE INTE­RI­ORS Show­room Bu­cu­rești, Str. Sfi­nți­lor nr. 7, tel.: 0740.591.851; Show­room Ba­cău, Str. Ște­fan cel Ma­re nr. 2, tel.: 0747.928.797, e-mail: info@ no­bles­sein­te­ri­ors.com, www.no­bles­sein­te­ri­ors.com, www.pa­la­tul­no­bles­se.ro, www.stu­di­oin­sign.ro

RROVERE MO­BI­LI Bu­cu­rești, Șos. Bu­cu­rești-ploi­ești nr. 42-44, clă­di­rea B, par­ter (ari­pa B 2), tel.: 021.361.10.60, e-mail: ba­neasa@ro­ve­re­mo­bi­li.it, www.ro­ve­re­mo­bi­li.ro

SSEMMELROCK STEIN+DE­SIGN jud. Gi­ur­giu, loc. Bo­lin­tin Va­le, Str. Pa­lan­ca nr. 2E, tel.: 0372.782.672, www.sem­mel­rock.ro SSAB Bu­cu­rești, Șos. Mi­hai Bra­vu nr. 12, tel.: 0745.102.387, www.ssa­bim­pex.ro SYM­ME­TRI­CA Su­ce­a­va, Bd. 1 De­cem­brie 1918 nr. 42, tel.: 0230.522.619, www.sym­me­tri­ca.ro SZEL MOB jud. Har­ghi­ta, Cris­tu­ru Se­cu­i­esc, Str. Ber­de Mo­zes nr. 61, tel.: 0266.243.836, 0748.119.721, fax: 0266.244.012, e-mail: of­fi­ce@szel­mob.ro, www.szel­mob.ro

TTONCORNER Bu­cu­rești, Bd. Ion Mi­ha­la­che nr. 127, tel.: 0747.161.177, e-mail: of­fi­ce@ton­cor­ner.ro, www.ton­cor­ner.ro

VVALPREST Bu­cu­rești, Ca­lea 13 Sep­tem­brie nr. 65-69, tel./fax: 031.107.66.18, tel.: 0753.358.538, e-mail: of­fi­ce@ val­pres­tpar­chet.ro, flo­rin.bra­tu­ia­nu@ val­pres­tpar­chet.ro, www.val­pres­tpar­chet.ro

YYANKEE LAND Bu­cu­rești, Ca­lea Do­ro­ba­nți­lor nr. 172, tel.: 0752.210.005, www.yan­ke­e­land.ro

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.