Bi­ne v-am gă­sit!

Casa Lux - - Editorial -

La târgul isa­loni, de­sig­ne­rii au pro­pus să ne încon­ju­răm de cu­lori in­can­des­cen­te, iar spi­ri­tul de­zin­volt al ani­lor ’70 să ne ghi­de­ze ale­ge­ri­le pe ca­re le fa­cem pen­tru ca­să. Pen­tru un ade­vă­rat bon vi­vant, abor­da­rea ar­hi­te­cți­lor Ra­lu­ca Do­fin și Ra­du Do­fin es­te una in­ge­ni­oa­să și sa­lu­ta­ră. Pro­vo­ca­rea ce­lui mai re­cent proi­ect al lor a fost ca prin­ci­pi­i­le feng shui să fie im­ple­men­ta­te într-o lo­cu­i­nță cu de­sign con­tem­po­ran, afla­tă în tu­mul­tul unui oraș ma­re, cum es­te Bu­cu­rești­ul. O po­ves­te pli­nă de învăță­min­te teh­ni­ce ne spu­ne și echi­pa de la 441 de­sig­nstu­dio, ca­re a reușit să re­dea fru­mu­sețea unei ca­se ce a fost aban­do­na­tă vre­me de cinci ani. Vi­sul fru­mos al unei ti­ne­re pro­pri­e­ta­re a prins con­tur da­to­ri­tă unei in­ves­tiții de 30.000 de eu­ro, dar mai ales da­to­ri­tă im­pli­că­rii pro­fe­si­o­na­le și de­o­po­tri­vă emoți­o­na­le a de­sig­ne­ru­lui Mag­da­le­na Ancu în acest de­cor cu tușe fe­mi­ni­ne, ele­gan­te. Întoar­ce­rea la na­tu­ră nu es­te doar unul din­tre tren­du­ri­le atât de acla­ma­te la târgu­ri­le de pres­ti­giu, pre­cum es­te și spo­ga+ga­fa, dar es­te și te­ma­ti­ca ar­ti­co­lu­lui prin ca­re vrem să te con­vin­gem de fru­mu­sețea lem­nu­lui. Acest ma­te­rial se re­gă­sește cu ge­ne­ro­zi­ta­te și în ame­na­jă­ri­le ex­te­ri­oa­re, pe ca­re ne-am axat în ca­pi­to­lul special.

Re­dac­tor-șef ad­junct

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.