POP ART ÎN VARIANTĂ NO­UĂ

Casa Lux - - Tendinte -

Dia­bla es­te no­ul brand lan­sat de com­pa­nia Gandiablasco, ca­re se adre­se­a­ză unui pu­blic cos­mo­po­lit, dor­nic să ex­pe­ri­men­te­ze for­me noi și cro­ma­tici ui­mi­toa­re. Prin­tre pro­du­se­le lor de suc­ces se nu­mă­ră și șez­lon­gul 356, o re­fe­ri­re me­ta­fo­ri­că la uti­li­ta­tea lui: adi­că poa­te fi fo­lo­sit cu ace­e­ași pa­si­u­ne timp de 356 de zi­le pe an, în rest poa­te fi ad­mi­rat de la dis­ta­nță. Preț 2.655 lei (fă­ră ta­xe de tran­sport) pe https://en.dia­blao­ut­door.com. L 200 x l 80 x h 36 cm

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.