LU­XUL, ÎNTRE CLA­SIC ȘI MODERN ÎN DE­SIG­NUL DE IN­TE­RI­OR

O co­le­cție no­uă și ra­fi­na­tă es­te des­ti­na­tă ce­lor mai exi­gen­te gus­turi, ca­re apre­cia­ză lu­xul de fac­tu­ră ac­tua­lă. Ma­te­ria­le­le no­bi­le și ate­nția pen­tru ce­le mai subtile de­ta­lii par­ti­cu­la­ri­ze­a­ză aces­te an­sam­bluri de pi­e­se cu de­sign de top.

Casa Lux - - Case & Idei -

Sti­lul ră­mâne pe val și anul aces­ta, nu­mă­rându-se din ce în ce mai frec­vent prin­tre opți­u­ni­le de ame­na­ja­re a in­te­ri­o­ru­lui. Lu­xul s-a adap­tat la era mo­der­nă și se tra­du­ce prin pre­fe­ri­nța pen­tru ma­nu­fac­tu­ra de ex­ce­pție, ace­as­tă con­diție pre­a­la­bi­lă, preți­o­zi­ta­te și, in­va­ria­bil, con­fort. Ace­le­ași sunt atri­bu­te­le în ju­rul că­ro­ra gra­vi­te­a­ză pro­pu­ne­rea No­bles­se Inte­ri­ors pen­tru un de­cor adap­tat ne­voi­lor pre­zen­tu­lui, fă­ră a sa­cri­fi­ca din fru­mu­sețe. Li­nii cu­ra­te întâlnesc ele­men­te cla­si­ce, nu lip­sesc in­fu­zi­i­le de cu­loa­re (în ca­zul de față, s-a op­tat pen­tru un tur­coaz es­ti­val), fi­ni­sa­je­le gla­mo­ur și tex­tu­ri­le somp­tu­oa­se. Di­nin­gul tău poa­te be­ne­fi­cia de o abor­da­re ma­ni­e­ra­tă, fă­ră a fi pre­te­nți­oa­să, te asi­gu­ră de­sig­ne­rii No­bles­se Inte­ri­ors. Fie că por­nești un proi­ect de la ze­ro, fie că re­a­me­na­je­zi, îți stau ală­turi, pas cu pas, și îți ara­tă ima­gi­nea de an­sam­blu, pen­tru ca tu să iei ce­le mai in­spi­ra­te de­ci­zii. Aceștia îți re­co­man­dă co­le­cția Ven­do­me toc­mai pen­tru ma­te­ria­le­le so­fis­ti­ca­te. De reți­nut că ta­pițe­ria va fi de cu­loa­re cus­tom, ar­mo­ni­za­tă cu res­tul com­po­nen­te­lor din de­cor. Ale­ge­rea îți apa­rți­ne!

Tre­cem în li­ving, aco­lo un­de de­co­rați­u­ni­le dau to­nul ra­fi­na­men­tu­lui. Oglin­zi­le pe struc­tu­ră din lemn cu in­se­rții de si­def

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.