ARHITECTA:

Casa Lux - - Case & Idei -

Abi­li­ta­tea de a înțe­le­ge oa­me­nii și plă­ce­ri­le lor pen­tru a le spori cu ade­vă­rat ca­li­ta­tea vi­eții es­te vi­ta­lă im­ple­men­tă­rii cu suc­ces a ori­că­rui proi­ect de de­sign. Lo­cu­i­nța re­pre­zin­tă o ma­ni­fes­ta­re a sti­lu­lui de viață și a per­so­na­li­tății noas­tre.

Ra­lu­ca Do­fin, ar­hi­tec­tă Tel.: 0721.331.074 www.do­fin­te­ri­ors.com E-mail: ra­lu@do­fin­te­ri­ors.com

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.