MIX IN­GE­NI­OS DE TO­NURI ESTIVALE

Un joc atent coor­do­nat de cu­lori de in­spi­rație marină va fa­ce ca te­ra­sa ta să pa­ră des­prin­să din­tr-un de­cor ma­rin, ca­re te îmbie la re­la­xa­re. Pen­tru un an­sam­blu cât mai ar­mo­ni­os, mi­ze­a­ză pe su­pra­fețe tex­tu­ra­te și pe pi­e­se cu un de­sign sim­plu.

Casa Lux - - Grădina și Terasa -

Es­te foar­te im­por­tant să in­te­gre­zi cât mai fi­resc ame­na­ja­rea te­ra­sei în de­co­rul din jur. De ace­ea îți su­ge­răm să nu ob­tu­re­zi pri­ve­liștea cu pa­ra­va­ne masive, pla­sa­te pe la­tu­ri­le te­ra­sei, ci să ale­gi pa­no­uri din sti­clă sau ele­men­te de pro­te­cție cât mai slim. Amin­tește-ți de pla­je­le înso­ri­te ca­re te-au încântat în con­ce­diu și adu ce­va din fru­mu­sețea și na­tu­ra­lețea lor chiar la ti­ne pe te­ra­să. Ale­ge pen­tru pla­ca­rea par­do­se­lii o gre­sie spe­cia­lă de ex­te­ri­or ca­re, prin co­lo­rit sau prin pattern, să te tri­mi­tă cu gândul la va­lu­ri­le înspu­ma­te ale mă­rii. În ce­ea ce pri­vește mo­bi­li­e­rul, într-un ast­fel de con­text se po­tri­vesc pi­e­se­le din lemn cât mai puțin pre­lu­crat sau fur­ni­ru­it cu ese­nțe na­tu­ra­le. ■

Adop­tă o ati­tu­di­ne de­zin­vol­tă atunci când de­co­re­zi ma­sa de pe te­ra­să. Nu încăr­ca bla­tul me­sei, ci la­să la ve­de­re vena­tu­ri­le lem­nu­lui. Câte­va pi­e­se din ce­ra­mi­că tur­coaz sunt su­fi­ci­en­te pen­tru a scoa­te din ano­ni­mat com­po­ziția.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.