SERI DE VA­RĂ ÎN CON­TEXT NORDIC

Câte­va ele­men­te mi­ni­ma­lis­te sunt su­fi­ci­en­te pen­tru a con­tu­ra lângă casa ta de vacanță un loc ce ema­nă in­ti­mi­ta­te și li­niște. De la scenografie până la aran­ja­rea me­sei, reuși­ta stă în mi­ci­le de­ta­lii.

Casa Lux - - Grădina și Terasa -

Un loc pen­tru o ma­să re­la­xan­tă se poa­te ame­na­ja ori­un­de. Înain­te de aprin­de­rea lu­mână­ri­lor de atmosferă și des­chi­de­rea șam­pa­ni­ei eva­lue­a­ză atent ca­drul din jur. Lângă o ca­să de vacanță mi­cuță, dis­cre­tă prin cro­ma­ti­că și cu aer rustic-șic, sunt de evi­tat fi­ni­sa­je­le stri­den­te pe te­ra­să. Gre­sie în cu­lori ter­ne, mici con­tu­ruri și de­li­mi­tări din pia­tră de râu sau cu­buri din gra­nit, da­le din be­ton cu fi­ni­saj an­ti­chi­zat, toa­te aces­tea re­pre­zin­tă opți­uni dem­ne de luat în se­a­mă. În ce­ea ce pri­vește mo­bi­li­e­rul, poți mer­ge pe o for­mu­lă cro­ma­ti­că ton sur ton sau poți op­ta pen­tru mo­bi­li­er cu pă­rți din lemn na­tur ori bam­bus. Evi­tă pi­e­se­le gre­oaie, ban­che­te­le din rat­tan cu aer co­lo­nial sau fo­to­li­i­le de te­ra­să, ca­re ar încăr­ca inu­til spați­ul. Ți se pa­re că de­co­rul ris­că să ca­pe­te o ten­tă aus­te­ră? Punc­te­a­ză fă­ră reți­ne­re cu niște ghi­ve­ce cu plan­te. Un pal­mi­er pi­tic și câte­va plan­te exo­ti­ce vor fi pre­ze­nțe fresh, bi­ne-veni­te, ca­re vor con­feri un plus de pros­peți­me ame­na­jă­rii. Pen­tru ca te­ra­sa să fie un spațiu in­tim, fii foar­te atent la de­ta­li­i­le din zo­na me­sei. Per­ne­le de­co­ra­ti­ve, ple­du­ri­le, fe­li­na­re­le și lu­mână­ri­le de am­bia­nță vor con­tri­bui la cre­a­rea unei at­mos­fe­re ine­ga­la­bi­le. Gândește-te di­nain­te și la ce­le mai co­mo­de so­luții de ser­vi­re. Un du­lap tip bu­fet cu ro­ti­le sau mă­car un trol­ley nu ar tre­bui să lip­se­as­că în apro­pi­e­re. Într-un ast­fel de ca­dru, vi­sul unei no­pți de va­ră de­vi­ne re­a­li­ta­te. ■

Invi­tația la ma­să sur­vi­ne du­pă o aran­ja­re cu di­chis: pla­ce­mat din iu­tă (dia­me­tru 35 cm - 43 lei), bol gri (dia­me­tru 13 x h 7 cm - 60 lei), pa­har de vin - 39 lei, toa­te de la De­sign&af­ter.

Sim­pli­fi­că-ți mi­si­u­nea de a ser­vi prompt cu aju­to­rul unui că­ru­ci­or de la De­sign&af­ter. Are di­men­si­u­ni­le L 66 x l 41 x h 78 și prețul de 1.713 lei.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.