BU­CU­RĂ-TE DE PROSPEȚIMEA ȘI DE FRU­MU­SEȚEA MUNTELUI!

Tot ce îți ră­mâne de fă­cut va­ra es­te să aduci con­for­tul de la in­te­ri­or afa­ră, pen­tru a pu­tea pe­tre­ce cât mai mul­te clipe de re­la­xa­re în mij­lo­cul na­tu­rii, acom­pa­niat de tri­lu­ri­le încântă­toa­re ale pă­să­ri­lor. Așa­dar, mo­bi­li­e­rul con­for­ta­bil tre­bu­ie adus în pr

Casa Lux - - Grădina și Terasa -

Fie că vor­bim de o sim­plă ca­na­pea sau de un fo­to­liu, fie că avem su­fi­ci­ent spațiu pen­tru o între­a­gă zo­nă de re­la­xa­re, ca­re să in­clu­dă și un bal­da­chin, to­tul se re­du­ce la un sin­gur cu­vânt: con­fort. Ale­ge mo­de­le ca­re să te ți­nă ca în puf, dar nu omi­te un as­pect: es­te obli­ga­to­riu să fie special con­ce­pu­te pen­tru ex­te­ri­or, pen­tru a re­zis­ta umi­di­tății și ra­ze­lor UV. Ast­fel, nu va tre­bui să pui pi­e­se­le de mo­bi­li­er la adă­post de fi­e­ca­re da­tă când vre­mea es­te ne­fa­vo­ra­bi­lă. Acce­so­ri­ze­a­ză ca­na­pe­aua/fo­to­li­i­le cu ple­duri și cu mul­te per­ne de­co­ra­ti­ve, pen­tru a spori con­for­tul și a da in­ti­mi­ta­te spați­u­lui. Ca să fii în ton cu zo­na de mun­te, adu în ca­dru un coș cu lem­ne pen­tru foc. ■

Pen­tru a asi­gu­ra armo­nia ame­na­jă­rii, es­te im­por­tant să ale­gi pi­e­se­le de mo­bi­li­er în con­so­na­nță cro­ma­ti­că cu fi­ni­sa­je­le. În ca­zul de față, aces­tea au fost asor­ta­te gre­si­ei po­rțe­la­na­te cu ca­re a fost pla­ca­tă par­do­se­a­la.

Atunci când te­ra­sa nu es­te ge­ne­roa­să, scau­ne­le plia­bi­le sunt cea mai bu­nă so­luție: pot fi strânse când nu es­te ne­voie de ele, ocu­pând puțin loc.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.