DELTA DUNĂRII, CEL MAI SĂLBATIC ȚINUT AL ROMÂNIEI

Delta Dunării se lau­dă cu 30 de ti­puri de eco­sis­te­me în ca­re trăi­esc mii de vi­ețu­i­toa­re ra­re, ce cla­se­a­ză re­zer­vația în to­pul ce­lor mai bo­ga­te lo­curi eco­lo­gi­ce din între­a­ga lu­me.

Casa Lux - - Advertorial -

Explo­re­a­ză cea mai ume­dă zo­nă eu­ro­pe­a­nă în ace­as­tă va­ră într-un se­jur de 4 zi­le la Gul­li­ver Delta Re­sort 3*, Uzli­na – lo­cația ide­a­lă pen­tru tu­riștii dor­nici de re­la­xa­re în ini­ma na­tu­rii, de­par­te de agi­tația ma­ri­lor orașe.

Po­ziți­o­nat idi­lic în ini­ma săl­bă­ti­ci­ei, pe o lim­bă de pă­mânt de la in­ter­se­cția din­tre Brațul Sf. Ghe­or­ghe și Ca­na­lul Uzli­na, Gul­li­ver Delta Re­sort 3* îți re­zer­vă mo­men­te de vacanță de neu­i­tat, încu­nu­na­te cu pei­sa­je pi­to­rești și pre­pa­ra­te tra­diți­o­na­le pe ba­ză de pește.

Com­ple­xul ho­te­li­er, întins pe o su­pra­față de până la 10.000 mp, dis­pu­ne de o gră­di­nă um­bri­tă de săl­cii de ca­re stau agăța­te ha­ma­ce, o pis­ci­nă ge­ne­roa­să încon­ju­ra­tă de șez­lon­guri cu um­bre­luțe, pon­toa­ne pen­tru pes­cu­it, un loc de joa­că pen­tru cei mici și o arie de­di­ca­tă ac­ti­vi­tăți­lor re­cre­a­ti­ve.

La ce­as de se­a­ră ești in­vi­tat la

întreți­nu­tă de un an­sam­blu lo­cal de li­po­veneni, cu mu­zi­că și gus­tări tra­diți­o­na­le, ală­turi de pei­sa­je de po­ves­te. Iar da­că ești ac­tiv, des­co­pe­ră Delta Dunării prin nu­me­roa­se­le ex­cur­sii opți­o­na­le cu bar­ca sau mi­cro­bu­zul de la Gul­li­ver Delta Re­sort. Delta Dunării es­te con­si­de­ra­tă ul­ti­ma re­gi­u­ne săl­ba­ti­că a Eu­ro­pei, dar și cel mai tânăr pă­mânt al cu arii pli­ne de stuf și pă­duri de ni­sip uni­ce în ța­ră. La o plim­ba­re cu lot­ca pe la­cu­ri­le ca sma­ral­dul îți ies în ca­le ade­vă­ra­te­le mo­nu­men­te ale na­tu­rii: nu­fe­rii, lo­tușii și irișii de bal­tă. O se­si­u­ne de es­te obli­ga­to­rie oda­tă ajuns aici, mai ales că în Delta Dunării trăi­esc pes­te 300 de pă­sări săl­ba­ti­ce ce fac din re­zer­vație lo­cul cu cea mai bo­ga­tă fau­nă or­ni­to­lo­gi­că din ța­ră. Aven­tu­re­a­ză-te pe du­ne­le deșer­ti­ce de la Pă­du­rea Le­tea, re­zer­vația na­tu­ra­lă su­pra­nu­mi­tă „Jun­gla Eu­ro­pei“, da­to­ri­tă ar­bo­ri­lor se­cu­lari de ca­re stau agăța­te lia­ne gre­cești și viță-de-vie, ce com­pun pei­sa­je uni­ce. Da­că ai no­roc, aici vei pu­tea sur­prin­de și her­ghe­li­i­le cu cai săl­ba­tici. Du­pă ce ai des­co­pe­rit co­mu­ni­ta­tea izo­la­tă de li­po­veni au­ten­tici de la Le­tea, re­la­xe­a­ză-te pen­tru câte­va mo­men­te pe pla­je­le săl­ba­ti­ce întin­se la lo­cul de întâlni­re din­tre Du­nă­re și Ma­rea Nea­gră.

Su­li­na es­te gaz­da ce­lei mai la­te pla­je săl­ba­ti­ce de la Ma­rea Nea­gră, în timp ce sa­tul pes­că­resc Sfântu Ghe­or­ghe te su­prin­de cu pei­sa­je pi­to­rești, ni­si­puri fi­ne, ape în nua­nțe de ver­de ka­ki și pre­pa­ra­te li­po­venești de­li­ci­oa­se.

Da­că ai încli­nații cul­tu­ral-re­li­gi­oa­se, poți vi­zi­ta ce­le trei im­por­tan­te mă­năs­tiri do­bro­ge­ne, Ce­lic De­re, Co­coș și Saon, ală­turi de ce­tăți­le me­di­e­va­le His­tria și Eni­sa­la sau Mar­ti­ri­o­nul de la Ni­cu­lițel, sin­gu­rul loc din lu­me un­de au fost des­co­pe­ri­te moaște­le a 6 mar­tiri creștini.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.