BU­CĂ­TĂ­RIE ÎN AER LI­BER

Per­soa­ne­le ca­re nu pot spu­ne ,,lo­cu­in­ţa mea de va­ră e la ţa­ră” s-ar pu­tea gândi la ,,bu­că­tă­ria mea de va­ră e afa­ră”.

Casa Lux - - Grădini -

Lu­cru­ri­le s-au schim­bat mult de pe vre­mea lui To­pârce­a­nu… Când mi-am per­mis să îi pa­ra­fra­zez ver­su­ri­le, m-am gândit că pen­tru oră­şe­nii foar­te ocu­pa­ţi de azi o zi pe­tre­cu­tă la ţa­ră şi o ma­să în aer li­ber re­pre­zin­tă o eva­da­re de ca­re s-ar pu­tea bu­cu­ra şi în cur­tea ca­sei ci­ta­di­ne. Le-ar tre­bui doar un loc de ma­să în gră­di­nă, pre­fe­ra­bil aproa­pe de lo­cul de preparare a mâncă­rii. Când am su­ge­rat o bu­că­tă­rie de va­ră afa­ră, m-am gândit la doam­ne­le ca­se­lor, că­ro­ra le-ar fa­ce plă­ce­re să pre­pa­re prânzul sau ci­na încon­ju­ra­te de cei dra­gi, în altă atmosferă de­cât cea din ca­să. Ofer­ta de mo­bi­li­er, apa­ra­tu­ră şi us­ten­si­le de gă­tit e ex­trem de lar­gă. Pen­tru co­mo­di­ta­te, aş ale­ge du­pă caz obi­ec­te­le cel mai uşor de tran­spor­tat, de fo­lo­sit, de pro­te­jat, de cu­ră­ţat… Tot din con­si­de­ren­te prac­ti­ce, bla­tu­lui de lu­cru de afa­ră i-ar tre­bui un mic pa­ra­pet spre ex­te­ri­or. În zi­le­le de va­ră ca­ni­cu­la­re, ce­le mai plăcute mese în gră­di­nă sunt în ră­coa­rea se­rii. Vrei să hră­neş­ti de­o­po­tri­vă şi tru­pul, şi su­fle­tul me­se­ni­lor? Adau­gă la sa­voa­rea bu­ca­te­lor şi un strop de ro­man­tism dat de lu­mi­na unui mic foc de lem­ne. ■

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.