PIS­CI­NE ȘI MINIPISCINE SPA ÎN VERSIUNI DE TOP

Cauți so­luții de cur­să lun­gă pen­tru oa­ze­le de re­la­xa­re din ju­rul ca­sei? Cău­ta­rea ta își poa­te gă­si ra­pid so­luția în ace­as­tă pa­gi­nă, în ca­re am ales pro­du­se Fi­brex din fi­bră de sti­clă, ino­va­toa­re și re­zis­ten­te la in­tem­pe­rii sau la șo­curi me­ca­ni­ce.

Casa Lux - - Promo -

pro­mo­ve­a­ză con­cep­tul ino­va­tor de pis­ci­nă in­fi­ni­tă. Sen­zația e da­tă de con­stru­cția pis­ci­nei, cu la­tu­ra înde­păr­ta­tă la un ni­vel mai scă­zut față de con­tu­rul aces­teia, la­tu­ră pes­te ca­re apa se pre­lin­ge în per­ma­ne­nță. L 10,5 x l 3,5 x h 1,5 m are un de­sign apar­te, ce îmbi­nă li­ni­i­le drepte cu ce­le se­mi­cir­cu­la­re din zo­na scă­ri­lor, con­fe­rind ast­fel mult far­mec și ele­ga­nță gră­di­nii dvs. L 11 x l 3,8 x h 1,5 m

se re­mar­că prin­tr-un con­cept sim­plu, mi­ni­ma­list, cu li­nii drepte. Prin for­mat și as­pect, se poa­te in­te­gra cu ușu­ri­nță în ori­ce stil de arhi­tec­tu­ră și ame­na­ja­re. L 11 x l 3,7 x h 1,5 m

es­te cel mai nou mo­del din por­to­fo­li­ul Fi­brex și se dis­tin­ge prin li­ni­i­le sa­le ge­o­me­tri­ce și prin for­ma ra­fi­na­tă, ofe­rind un spațiu de re­la­xa­re și destindere între­gii fa­mi­lii. L 9 x l 3,7 x h 1,5 m

PISCINA CAPRI PISCINA SARDINIA

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.