STICLA, ÎN CEN­TRUL ATE­NȚI­EI

Casa Lux - - Evenimente -

Guar­dian Glass, par­te a gru­pu­lui Guar­dian Indus­tri­es, es­te unul din­tre cei mai mari pro­du­că­tori mon­dia­li de pro­du­se din sti­clă float, sti­clă pe­li­cu­li­za­tă și pro­du­se din sti­clă. În ce­le 25 de fa­brici de sti­clă float din toa­tă lu­mea, Guar­dian Glass pro­du­ce sti­clă de înal­tă per­for­ma­nță pen­tru uz ex­te­ri­or și apli­cații din do­me­ni­ul ar­hi­tec­to­nic in­te­ri­or, pre­cum și pro­du­se din do­me­ni­ul tran­spor­tu­ri­lor și teh­nic. Sticla Guar­dian se gă­sește în lo­cu­i­nțe, bi­ro­uri, mașini și în une­le din­tre re­pe­re­le ar­hi­tec­to­ni­ce ce­le mai sem­ni­fi­ca­ti­ve din lu­me. Cen­trul de Ști­i­nță și Teh­no­lo­gie al Guar­dian Glass lu­cre­a­ză în per­ma­ne­nță să cre­e­ze pro­du­se din sti­clă și so­luții noi, uti­li­zând cea mai avan­sa­tă teh­no­lo­gie pen­tru a-și aju­ta cli­e­nții să va­dă ce es­te po­si­bil. Vi­zi­tați guar­dian­glass.com. RE/MAX Ro­mânia, par­te a li­de­ru­lui mon­dial în re­al-es­ta­te şi fran­ci­za nu­mă­rul 1 la ni­vel glo­bal pe acest seg­ment, es­ti­me­a­ză o crește­re cu

40% a ci­frei de afa­ceri din 2018 (până la ni­ve­lul de 2,8 mi­li­oa­ne de eu­ro). Va­loa­rea co­mi­si­oa­ne­lor to­ta­le es­ti­ma­te de RE/MAX pen­tru in­ter­me­di­e­ri­le imo­bi­lia­re va atin­ge 2,8 mi­li­oa­ne de eu­ro în 2018 (+40% față de 2017), în pa­ra­lel com­pa­nia vi­zând o crește­re de 60% a nu­mă­ru­lui de bi­ro­uri și age­nți. Pe fon­dul re­zul­ta­te­lor din 2017, de 2 mi­li­oa­ne de eu­ro ci­fra de afa­ceri, 22 de bi­ro­uri, 200 de age­nți și 14 con­trac­te de fran­ci­ză sem­na­te pen­tru bi­ro­uri în curs de des­chi­de­re, re­pre­zen­ta­nții com­pa­ni­ei mi­ze­a­ză pe un par­curs po­zi­tiv al bu­si­nes­su­lui.

Răz­van Cuc, preșe­din­te REMAX Ro­mânia

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.