SE FAC ANGAJĂRI

Casa Lux - - Evenimente -

Ca par­te a pre­gă­ti­ri­lor pen­tru des­chi­de­rea vi­i­to­ru­lui ma­ga­zin, IKEA

Pal­la­dy, IKEA So­uth-east Eu­ro­pe anu­nță înce­pe­rea re­cru­tă­rii an­ga­jați­lor și an­ga­ja­te­lor pen­tru cel de-al doi­lea ma­ga­zin din Bu­cu­rești, ca­re va fi des­chis pe Bd. The­o­dor Pal­la­dy nr. 57. Can­di­dații in­te­re­sați pot să apli­ce pe https://www.ikea.ro/jo­buri. Pes­te 350 de per­soa­ne sunt aștep­ta­te să se ală­tu­re fa­mi­li­ei IKEA pe di­fe­ri­te pos­turi în: vânzări, de­sign in­te­ri­or/vi­sual mer­chan­di­sing, re­lații cli­e­nți și ser­vi­cii, ca­se de mar­cat, men­te­na­nță, lo­gis­ti­că și de­po­zi­ta­re, re­a­pro­vi­zi­o­na­rea sto­cu­ri­lor, su­pra­ve­ghe­rea zo­nei de joa­că pen­tru co­pii și opor­tu­ni­tăți în ser­vi­ci­i­le afe­ren­te pro­du­se­lor ali­men­ta­re din Res­tau­ran­tul cli­e­nți­lor, Ma­ga­zi­nul cu de­li­ca­te­se sue­de­ze, Bis­tro și în Res­tau­ran­tul an­ga­jați­lor.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.