PREGĂTIRI DE VA­RĂ

Casa Lux - - Evenimente -

Bri­co De­pôt Ro­mânia, par­te a Kin­gfis­her plc, dă star­tul proi­ec­te­lor de ame­na­ja­re de va­ră și lan­se­a­ză no­ul ca­ta­log cu so­luții in­te­li­gen­te de tran­sfor­ma­re com­ple­tă a băii sau de ame­na­ja­re a ca­sei și gră­di­nii. Oda­tă cu veni­rea ve­rii, înce­pe și se­zo­nul proi­ec­te­lor mai com­ple­xe de ame­na­ja­re. Cli­e­nții gă­sesc în no­ul ca­ta­log in­spi­rație pen­tru re­no­vări inte­ri­oa­re cu per­so­na­li­ta­te, având la dis­po­ziție o ga­mă va­ria­tă de mo­de­le de gre­sie și par­chet, în to­nuri cal­de și com­bi­nații ine­di­te și ele­gan­te. Fi­e­ca­re stil de ame­na­ja­re își gă­sește com­bi­nați­i­le ide­a­le aici. Vop­si­tul es­te dis­trac­tiv în fa­mi­lie, pen­tru că no­ua ga­mă de vop­se­le Co­lors de la Bri­co De­pôt are un co­nți­nut mi­nim de com­puși or­ga­nici vo­la­ti­li, iar am­ba­la­jul es­te re­a­li­zat din ma­te­ria­le re­ci­cla­te. Ca­ta­lo­gul es­te va­la­bil până pe 5 iulie și es­te dis­po­ni­bil în ma­ga­zi­ne­le Bri­co De­pôt, dar și pe si­te sau prin apli­cația Bri­co De­pôt.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.