GUSTUL COPILĂRIEI

Casa Lux - - Evenimente -

Des­ti­nație pre­mi­um pen­tru echi­pa­men­te elec­tro­cas­ni­ce, show­roo­mul Mi­e­le de la Piața Pre­sei Li­be­re s-a tran­sfor­mat de 1 iu­nie într-un ma­re loc de joa­că pen­tru... ve­de­te. Însoți­te de cei mai mici, sau mai mari, mem­bri ai fa­mi­li­ei, in­vi­ta­te­le și-au re­a­dus amin­te de gustul copilăriei. De asta a avut gri­jă Anca Se­rea, ca­re, cu aju­to­rul echi­pa­men­te­lor de coo­king Mi­e­le, le-a ară­tat cum se poa­te gă­ti sim­plu, să­nă­tos și gus­tos. Mai ales că ali­men­tația es­te unul din­tre ce­le mai im­por­tan­te ele­men­te ale copilăriei. Andre­ea Bă­ni­că, Va­len­ti­na Pe­li­nel, Si­mo­na Pă­tru­le­a­sa, Gi­u­lia Anghe­les­cu Hu­i­du, Iri­na Mo­ho­ra, Cris­ti­na Rus, Dia­na Bart, Ela Cră­ci­un, Bian­ca Io­niță sau Octa­via Ge­a­mă­nu sunt doar câte­va din­tre mă­mi­ci­le ca­re i-au ur­mă­rit și tes­tat apoi ap­ti­tu­di­ni­le de chef ale Ancăi Se­rea. Fa­ce pain­ting, jo­curi pe echi­pe, con­cur­suri ine­di­te și un uriaș can­dy­bar, toa­te au fost pre­gă­ti­te pen­tru cei mai im­por­ta­nți săr­bă­to­riți ai zi­lei, co­pi­ii, ca­re și-au des­co­pe­rit și noi pa­si­uni în timp ce se ju­cau cu va­rian­te­le în mi­nia­tu­ră ale elec­tro­cas­ni­ce­lor Mi­e­le. În anul fi­nan­ciar 2017-2018, încheiat la 31 mar­tie 2018, Dai­kin Ro­mânia, sub­si­dia­ra lo­ca­lă a ce­lui mai im­por­tant pro­du­că­tor de aer con­diți­o­nat din lu­me, a înre­gis­trat o ci­fră de afa­ceri de 25,5 mi­li­oa­ne eu­ro, în crește­re cu 5% față de anul pre­ce­dent. Com­pa­nia și-a atins obi­ec­ti­vul de a-și con­so­li­da po­ziția de li­der al pi­eței HVAC din Ro­mânia. No­ul an fi­nan­ciar a de­bu­tat în fo­rță pen­tru Dai­kin, oda­tă cu lan­sa­rea pe piața din Ro­mânia a unui nou mo­del de aer con­diți­o­nat re­zi­de­nțial din ga­ma Blue­vo­lu­ti­on, Sty­lish, și a pro­gra­mu­lui pi­lot Buy­back, prin ca­re com­pa­nia încu­ra­je­a­ză înlo­cu­i­rea ve­chi­lor apa­ra­te de aer con­diți­o­nat cu une­le de ul­ti­mă ge­ne­rație, ofe­rind dis­co­un­turi de până la 400 lei. Dai­kin va con­ti­nua și anul aces­ta de­mer­su­ri­le de pro­te­cție și îmbu­nă­tăți­re a me­di­u­lui încon­ju­ră­tor, prin di­ver­se acți­uni de res­pon­sa­bi­li­ta­te so­cia­lă, du­pă suc­ce­sul cam­pa­ni­ei „Plan­tăm Aer”, în ur­ma că­reia au fost plan­tați 13.000 de co­paci pen­tru împă­du­ri­rea a pa­tru hec­ta­re de te­ren de­gra­dat. „Pen­tru 2018, ne-am pro­pus o crește­re a ci­frei de afa­ceri, con­ti­nuând dez­vol­ta­rea par­te­ne­ria­te­lor pu­ter­ni­ce pe toa­te seg­men­te­le de bu­si­ness. De ase­me­nea, avem în plan crește­rea echi­pei Dai­kin, având în con­ti­nua­re mul­te po­ziții des­chi­se pen­tru spe­cia­liști.

În plus, acor­dăm o ate­nție de­o­se­bi­tă re­cru­tă­rii și for­mă­rii vi­i­to­ri­lor pro­fe­si­o­niști în do­me­niu, prin pro­gra­me și abor­dări de­di­ca­te stu­de­nți­lor în ani ter­mi­na­li“, a de­cla­rat Da­ni­el Va­si­le, di­rec­to­rul com­pa­ni­ei.

Da­ni­el Va­si­le, ma­na­ging di­rec­tor Dai­kin Ro­mânia

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.