CON­FE­RI­NȚA ZOISS

Casa Lux - - Evenimente -

… a ajuns la cea de-a pa­tra ediție. ZOISS Ho­me De­sign Con­fe­ren­ce se des­fășoa­ră anual și es­te un eveni­ment unic în Do­bro­gea, ca­re se adre­se­a­ză ar­hi­te­cți­lor, de­sig­ne­ri­lor, spe­cia­liști­lor în con­stru­cții, dez­vol­ta­to­ri­lor și con­struc­to­ri­lor. Obi­ec­ti­vul con­fe­ri­nței es­te de a pre­zen­ta ce­le mai re­cen­te ino­vații, cre­ații fa­bu­loa­se și tren­duri im­pu­se de bran­duri fai­moa­se din do­me­ni­ul ma­te­ria­le­lor des­ti­na­te ame­na­jă­ri­lor inte­ri­oa­re. În ace­lași timp se ofe­ră un ca­dru adec­vat pen­tru a fa­ce schimb de idei și pen­tru sta­bi­li­rea de noi re­lații de co­la­bo­ra­re între par­ti­ci­pa­nții la eveni­ment. Orga­ni­za­to­rul con­fe­ri­nței es­te ZOISS Ho­me De­sign, un show­room de ame­na­jări inte­ri­oa­re din Con­sta­nța, ca­re ur­mă­rește ten­di­nțe­le ame­na­jă­ri­lor inte­ri­oa­re și ex­te­ri­oa­re și im­por­tă toa­te pro­du­se­le ne­ce­sa­re re­a­li­ză­rii unui am­bi­ent în ca­re să te si­mți mi­nu­nat. Anul aces­ta au par­ti­ci­pat no­uă spe­a­keri din Ro­mânia, Spa­nia, Olan­da și Ita­lia, fi­ind su­sți­nuți de nu­me so­no­re: Re­fin Ce­ra­mi­che, Sant’agos­ti­no, Ma­raz­zi, Tu­bes, Ea­sy Drain, Appiani, Gro­he, Bar­li­nek, Klu­di, Bes­co, Avi­la:dos, Pro­gress Pro­fi­les, Ska­mol, Di­san și Vi­e­ga.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.