CON­CEPT UNIC

Casa Lux - - Evenimente -

Ca­li­ta­tea, li­niștea, si­gu­ra­nța și ar­hi­tec­tu­ra ur­ba­nă de­fi­nesc Ava­lon Es­ta­te, proi­ec­tul re­zi­de­nțial ca­re își pro­pu­ne să ofe­re o ex­pe­ri­e­nță uni­că de lo­cu­i­re în zo­na de nord a Bu­cu­rești­u­lui. Proi­ec­tul, dez­vol­tat de in­ves­ti­to­rul și dez­vol­ta­to­rul imo­bi­liar re­gi­o­nal Pri­me Ka­pi­tal, va reuni un mix de lo­cu­i­nțe: vi­le, tow­nho­u­se-uri și apar­ta­men­te re­a­li­za­te în sti­luri și com­par­ti­men­tări di­fe­ri­te. Com­ple­xul re­zi­de­nțial se va întin­de pe 8,1 hec­ta­re și va avea la fi­na­li­za­re aproa­pe 800 de lo­cu­i­nțe. Con­cep­tul in­clu­de spații ex­te­ri­oa­re/grădini pen­tru toa­te ti­pu­ri­le de uni­tăți, ce­ea ce înse­am­nă că vi­le­le vor avea zo­ne ex­te­ri­oa­re în față și spa­te, tow­nho­u­se-uri­le – grădini fron­ta­le și te­ra­se pri­va­te ge­ne­roa­se, iar apar­ta­men­te­le vor dis­pu­ne de lo­gii sau te­ra­se și grădini. Re­a­li­zat de echi­pa bi­ro­u­lui de arhi­tec­tu­ră ADN, con­cep­tul ar­hi­tec­tu­ral are la ba­ză o abor­da­re prin ca­re in­te­ri­o­rul co­mu­ni­că cu par­tea ex­te­ri­oa­ră. Com­bi­na­rea cu suc­ces a es­te­ti­cii şi func­ţi­o­na­li­tă­ţii re­pre­zin­tă ca­rac­te­ris­ti­ca esen­ţia­lă a co­lec­ţi­i­lor mo­der­ne. Ku­ma es­te una din­tre com­pa­ni­i­le ca­re in­ves­tesc în cre­a­rea de pro­du­se con­tem­po­ra­ne, a că­ror va­loa­re es­te da­tă de ver­sa­ti­li­ta­te şi so­lu­ţii per­so­na­li­za­te. Co­lec­ţi­i­le sa­le ex­pre­si­ve, dar mi­ni­ma­lis­te, sunt re­zul­ta­tul unei cer­ce­tări con­ti­nue în ma­te­rie de de­sign. Ku­ma pro­du­ce lo­cal la­voa­re, că­zi, bla­turi pen­tru bu­că­tă­rie cu chi­u­ve­tă tur­na­tă con­ti­nuu, cu aju­to­rul unor teh­no­lo­gii ino­va­toa­re şi ma­no­pe­ră 100% ro­mâneas­că, de­sig­nul fi­ind de in­spi­ra­ţie scan­di­na­vă. Suc­ce­sul Ku­ma se da­to­re­a­ză per­se­ve­ren­ţei în re­a­li­za­rea unor pro­du­se de înal­tă ca­li­ta­te. Com­pa­nia re­a­li­ze­a­ză pro­du­se ex­clu­si­vis­te, iar ca­li­ta­tea tre­bu­ie să fie pe mă­su­ră. În acest sens, com­pa­nia a ob­ţi­nut încă din

2005 cer­ti­fi­ca­rea

ISO 9001, iar în

2009 – cer­ti­fi­ca­rea

CE.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.