PROI­ECT DE LUX

Casa Lux - - Evenimente -

Imo­te­ca The Re­si­den­tial Exper­ts lan­se­a­ză an­sam­blul Mai­son Dum­bra­va, o clă­di­re bo­u­ti­que în ca­re far­me­cul aris­to­crați­ei in­ter­be­li­ce de odi­ni­oa­ră se întâlnește cu de­sig­nul modern și mi­ni­ma­list con­tem­po­ran, pen­tru a con­tu­ra un stil de viață apar­te. Ce­le 16 apar­ta­men­te cu trei sau pa­tru camere sunt spați­oa­se și lu­mi­noa­se și sunt dis­pu­se pe pa­tru eta­je. Mai­son Dum­bra­va pro­mi­te o se­rie de ca­rac­te­ris­tici uni­ce, pre­cum înă­lți­mea ta­va­ne­lor de pa­tru me­tri, lumină na­tu­ra­lă în toa­te ca­me­re­le, fe­res­tre și uși „floor-to-cei­ling” la te­ra­se, sis­te­me de cli­ma­ti­za­re in­te­gra­te în ta­va­ne, ser­vi­cii de con­ci­er­ge, par­ca­re sub­te­ra­nă sau izo­lații fo­ni­ce to­ta­le ale ta­va­ne­lor și pe­reți­lor. Prețuri înce­pând de la 300.000 eu­ro plus TVA. An­sam­blul es­te dez­vol­tat în zo­na Gră­di­na Icoa­nei, de MAD PRO­JECT&PLANNING SRL, com­pa­nie cu ca­pi­tal ro­mânesc.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.