NOU CENTRU DE VÂNZARE

Casa Lux - - Evenimente -

De­pa­co, unul din­tre li­de­rii in­dus­tri­ei lo­ca­le de sis­te­me pen­tru aco­pe­ri­şuri, par­te din gru­pul Te­ra­plast, își con­ti­nuă po­li­ti­ca de con­so­li­da­re a bu­si­nes­su­lui și des­chi­de un centru re­gi­o­nal de vânzare în orașul Cluj-na­po­ca. Exis­te­nța no­u­lui centru va per­mi­te o ser­vi­re mai bu­nă a zo­nei Arde­a­lu­lui, clu­je­nii având la dis­po­zi­ţie un show­room şi un punct de con­tact cu bran­dul Wet­ter­best, de un­de vor pu­tea să afle mai mul­te in­for­ma­ţii des­pre pro­du­se­le ne­ce­sa­re pen­tru con­stru­i­rea sau re­no­va­rea aco­pe­ri­şu­lui şi un­de vor avea po­si­bi­li­ta­tea să pla­se­ze co­men­zi. În acest con­text, pla­nu­ri­le pen­tru ur­mă­toa­re­le trei luni sunt de atin­ge­re a unei co­te de pia­ţă de 20% în nor­dul şi cen­trul ţă­rii, ca re­zul­tat di­rect al creş­te­rii sem­ni­fi­ca­ti­ve a dis­tri­bu­ţi­ei nu­me­ri­ce a pro­du­se­lor Wet­ter­best. La ni­vel na­ţi­o­nal, în lu­na mai, De­pa­co a aco­pe­rit 3.500 de ca­se, iar lu­na ace­as­ta se va atin­ge pra­gul de 4.000. Re­cent, în cen­trul co­mer­cial Par­kla­ke, a fost des­chis Kärcher Cen­ter Bu­cu­rești 1. Com­pa­nia es­te o fir­mă ger­ma­nă cu pes­te 80 de ani de tra­diție în pro­du­ce­rea și des­fa­ce­rea echi­pa­men­te­lor de cu­rățe­nie atât pen­tru uz cas­nic, cât și pen­tru cel pro­fe­si­o­nal. Ca­rac­te­ris­ti­ca pro­du­se­lor Kärcher es­te ca­li­ta­tea. Pro­du­că­to­rul ger­man nu fa­ce ni­ci­un fel de com­pro­mis în ace­as­tă pri­vi­nță, adu­când con­su­ma­to­ri­lor teh­no­lo­gii de top. La Kärcher Cen­ter Bu­cu­rești 1, per­so­na­lul bi­ne in­stru­it asi­gu­ră con­sul­tan­ţă de spe­cia­li­ta­te la ni­ve­lul ce­lor mai re­cen­te pro­gre­se ale teh­ni­cii. Re­zul­ta­tul îl con­sti­tu­ie cli­en­ţii pe de­plin mul­ţu­mi­ţi.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.