SPAȚIU DE DE­SIGN

Casa Lux - - Evenimente -

În ini­ma Bu­cu­reş­ti­u­lui, aproa­pe de zo­na Uni­rii, într-o clă­di­re ui­mi­toa­re, mo­der­nă, cu un de­sign apar­te, a luat fi­in­ţă Hub­de­sign, un colţ de rai pen­tru pa­si­o­nații de de­sign in­te­ri­or. Hub­de­sign es­te cea mai bu­nă alter­na­ti­vă pen­tru a des­co­peri de­sig­nul in­te­ri­or. Pa­si­u­nea si dra­gos­tea pen­tru de­sign au dus la cre­a­rea unui spațiu unic, cu un con­cept com­plet di­fe­rit, ca­re ofe­ră o ex­pe­ri­en­ţă de neu­i­tat ce­lor ce îi pă­şesc pra­gul. Un loc de întâlni­re şi ex­plo­ra­re, un­de de­sig­ne­rii, ar­hi­te­cții și con­su­ma­to­rii fi­na­li pot gă­si pro­du­sul sau ser­vi­ci­ul de de­sign do­rit. Un spațiu de de­sign al vi­i­to­ru­lui, în ca­re un vo­lum uriaș de in­for­mații și fa­ci­li­tăți poa­te du­ce la bun sfârșit ori­ce proi­ect. În Hub­de­sign te vei întâlni cu 360 Fur­ni­tu­re, Axo­li­ght, Bra­ban­tia, Ce­ra­mi­che Re­fin, Dai­kin, Fer­ro­lu­ce, Gro­he, Inner­most, Ku­ma Ro­ma­nia, Li­ght So­lu­ti­ons, MOOR, Pi­num, Qua­dra, Ti­tan Mar, Tu­bes, Urban Woods, Zoiss Ho­me De­sign. Întâlni­rea proi­ec­te­lor am­biți­oa­se ale Dai­kin cu idei­le re­vo­luți­o­na­re în ma­te­rie de de­sign ale lui Nao­ki Sa­kai, cre­a­to­rul ja­po­nez al unor proi­ec­te fai­moa­se, a con­dus la apa­riția lui Sty­lish, so­luția de cli­ma­ti­za­re ca­re îmbi­nă splen­did arta con­tem­po­ra­nă și teh­no­lo­gia de ul­ti­mă oră. Apa­ra­tul es­te pre­vă­zut cu un sis­tem de pu­ri­fi­ca­re a ae­ru­lui, al­că­tu­it din trei fil­tre ca­re ab­sorb pra­ful, mi­ro­su­ri­le ne­plă­cu­te, par­ti­cu­le­le de po­len, aca­ri­e­nii, dis­trug vi­rușii, bac­te­ri­i­le și aler­ge­nii și la­să în ur­mă un aer proas­păt și cu­rat. Sty­lish are adap­tor Wi-fi in­te­grat, așa că îi poți con­tro­la uni­tăți­le inte­ri­oa­re de la dis­ta­nță, prin in­ter­me­di­ul te­le­fo­nu­lui mo­bil. Cu Sty­lish, tem­pe­ra­tu­ra es­te sta­bi­lă și uni­for­mă – se mă­soa­ră prin sen­zo­rii Grid Eye la ni­ve­lul tu­tu­ror su­pra­fețe­lor încă­pe­rii pen­tru dis­tri­bu­i­rea ae­ru­lui în mod in­te­li­gent prin fan­te­le special proi­ec­ta­te ast­fel încât să pro­du­că Efec­tul Coan­dă. Pen­tru mai mul­te de­ta­lii, spe­cia­liștii Amber Te­chno­lo­gi­es vă stau la dis­po­ziție pe www.am­be­ron­li­ne.ro sau la 021.310.10.10.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.