LANSARE DE ANVERGURĂ

Casa Lux - - Evenimente -

S-a des­chis cel mai ma­re show­room Por­ce­la­no­sa din Eu­ro­pa în co­la­bo­ra­re cu bran­dul lo­cal Di­seño. Spați­ul din Ca­lea Do­ro­ba­nți nr. 135-145 es­te o sur­să de in­spi­rație prin mo­dul în ca­re ma­te­ria­le­le și tex­tu­ri­le sunt com­bi­na­te. Di­seño Por­ce­la­no­sa es­te cel mai ma­re show­room mo­no­brand din Eu­ro­pa, pe ca­re li­de­rul mon­dial și tren­dset­te­rul în do­me­ni­ul ma­te­ria­le­lor ex­clu­si­vis­te des­ti­na­te de­sig­nu­lui de in­te­ri­or l-a des­chis cu un par­te­ner lo­cal. Por­ce­la­no­sa Gru­po deți­ne opt fa­brici în Spa­nia și o rețea de pes­te 970 ma­ga­zi­ne în toa­tă lu­mea. Gru­pul are o ci­fră de afa­ceri anua­lă de pes­te 1 mi­liard eu­ro și es­te fur­ni­zor al Ca­sei Re­ga­le a Ma­rii Bri­ta­nii. Prin­tre de­sig­ne­rii ca­re au sem­nat co­le­cții pen­tru Por­ce­la­no­sa Gru­po se nu­mă­ră Za­ha Ha­did, Fos­ter+par­tners, Si­mo­ne Mi­che­li, Lu­is Vi­dal.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.