Re­com­pu­ne ima­gi­nea de pe co­per­tă!

Casa Lux - - Sumar -

Un am­bi­ent con­tem­po­ran atra­ge prin le­je­ri­ta­tea cu ca­re sunt com­bi­na­te ele­men­te­le de de­cor. Pi­e­se­le din re­gis­tre

STILISTICE di­fe­ri­te au ca fi­lon es­te­tic co­mun o nua­nță, o li­nie epu­ra­tă sau un ma­te­rial anu­me. Aces­te de­ta­lii SUBTILE

con­fe­ră an­sam­blu­lui un look uni­tar, iar pri­vi­to­ru­lui – un sen­ti­ment de re­la­xa­re. De ace­ea, da­că îți do­rești un că­min cu un aer ho­mey, mi­ze­a­ză pe o SCENOGRAFIE

echi­li­bra­tă, dar nu im­per­so­na­lă. Pen­tru asta, fo­lo­sește un fun­dal în cu­lori și ma­te­ria­le na­tu­ra­le, pe ca­re să îl vi­bre­zi cu ac­cen­te de cu­loa­re. Pre­ze­nțe­le

CRO­MA­TI­CE vor ieși și mai mult în evi­de­nță da­că te ori­en­te­zi că­tre pat­ter­nuri ve­ge­ta­le sau ge­o­me­tri­ce. Nu fo­lo­si mai mul­te ti­puri de im­pri­meuri, pen­tru a nu încăr­ca spați­ul.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.