Uni­vers dul­ce și co­lo­rat pe su­pra­fețe mici

Casa Lux - - Sumar -

Într-unul din­tre ce­le mai se­lec­te car­ti­e­re ale Bu­cu­rești­u­lui, Flo­re­as­ca, am des­co­pe­rit un loc cu to­tul special, ca­re ne-a atras prin de­co­rul ra­fi­nat, în per­fec­tă ar­mo­nie cu bu­si­nes­sul. Mor­pho (Fa­bu­lo­us Des­ser­ts & Ma­ca­rons) și-a câști­gat pres­ti­gi­ul nu doar prin ca­li­ta­tea ire­proșa­bi­lă și sa­voa­rea uni­că a dul­ci­u­ri­lor, ci și prin am­bi­en­tul ele­gant, ca­re prin cro­ma­ti­ca pu­ter­ni­că și prin li­ni­i­le si­nu­oa­se su­sți­ne te­ma­ti­ca aces­tei afa­ceri de suc­ces. Re­nu­me­le se clă­dește prin aso­ci­e­rea de ima­gi­ne și de efor­turi con­struc­ti­ve, cu par­te­neri ca­re și-au do­ve­dit pro­fe­si­o­na­lis­mul în timp. În acest caz, ame­na­ja­rea poartă sem­nă­tu­ra unui nu­me de suc­ces din do­me­ni­ul Ho­re­ca, și anu­me EVO Ho­re­ca. Es­te re­mar­ca­bi­lă abor­da­rea per­so­na­li­za­tă a fi­e­că­rui proi­ect.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.