Oa­ze ră­co­ri­toa­re chiar și pe su­pra­fețe mici

Lo­cul de ca­re dis­pui nu are di­men­si­uni ge­ne­roa­se? Asta nu înse­am­nă că nu te poți bu­cu­ra de o po­rție de bă­lă­ce­a­lă în zi­le­le de va­ră! O pis­ci­nă din po­li­pro­pi­le­nă încas­tra­tă sau una su­pra­te­ra­nă de mari di­men­si­uni re­pre­zin­tă ce­le mai po­tri­vi­te opți­uni.

Casa Lux - - Sumar -

li­mi­te­a­ză mult sau chiar ex­clud uti­li­za­rea be­to­nu­lui la in­sta­la­rea pis­ci­ne­lor mo­du­la­re îngro­pa­te. Poți ale­ge un mo­del cu pa­no­uri din co­fra­je de po­lis­ti­ren, cu spații inte­ri­oa­re ar­ma­te în ca­re se toar­nă be­ton sau cu­ve din fi­bră de sti­clă spe­cia­lă con­so­li­da­tă cu ma­te­ria­le ce­ra­mi­ce, ca­re nu ne­ce­si­tă de­loc be­ton.

Pis­ci­ne­le mo­du­la­re, sub for­ma unor cu­ve mari, au cos­turi de ame­na­ja­re mult mai mici de­cât ce­le ex­clu­siv din be­ton. De ase­me­nea, in­sta­la­rea com­ple­tă, in­clu­siv cu echi­pa­men­te­le pen­tru apă, poa­te du­ra mai puțin de o lu­nă. Pen­tru o ame­na­ja­re îngro­pa­tă ai la dis­po­ziție pis­ci­ne mo­no­bloc re­a­li­za­te din fi­bră de sti­clă sau din ma­te­ria­le com­po­zi­te sau mo­de­le din pa­no­uri din oțel, alu­mi­niu, rășini de sin­te­ză spe­cia­le. La fi­ni­sa­rea în in­te­ri­or, la am­be­le ca­te­go­rii se uti­li­ze­a­ză fo­lie tip li­ner, un ma­te­rial din PVC tip mem­bra­nă re­zis­ten­tă, special con­ce­put pen­tru eta­nșa­re și de­co­ra­re. Da­că vrei să eviți mi­ci­le lu­crări de șan­ti­er (de­co­per­ta­re, tur­na­rea unor can­ti­tăți de be­ton), ale­ge o pis­ci­nă su­pra­te­ra­nă mai ma­re. Pis­ci­ne­le gon­fla­bi­le sau cu pe­reți me­ta­lici se pot mon­ta într-o sin­gu­ră zi și dis­pun de in­sta­lații de tra­ta­re și re­cir­cu­la­re atașa­te. ■

Noi­le teh­no­lo­gii

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.