Gră­di­ni­le în pas cu mo­da sunt la spo­ga+ga­fa

Anul aces­ta, târgul de­di­cat gră­di­ni­lor, ame­na­jă­ri­lor și do­tă­ri­lor te­ra­se­lor și pis­ci­ne­lor va avea loc între 2 și 4 sep­tem­brie, la Köln. La con­fe­ri­nța de pre­să ce pre­ce­dă eveni­men­tul am aflat ca­re vor fi tren­du­ri­le, dar și alte de­ta­lii in­te­re­san­te, ca­re ne

Casa Lux - - Sumar -

La ediția din toam­nă și-au anu­nțat pre­ze­nța 2.100 de fir­me, veni­te din 60 de țări. Co­le­cți­i­le lor pen­tru se­zo­nul ur­mă­tor, fie că ne re­fe­rim la mo­bi­li­er, fie la ac­ce­so­rii, do­tări, fi­ni­sa­je sau cor­puri de ilu­mi­nat, res­pec­tă una din­tre ce­le pa­tru tendințe pro­mo­va­te de de­sig­ne­rii pre­ze­nți la târg. Ast­fel, da­că vrei ca te­ra­sa/gră­di­na ta să fie în pas cu mo­da, ace­as­ta tre­bu­ie să bi­fe­ze unul din­tre ur­mă­toa­re­le punc­te:

are în prim-plan al­bul ab­so­lut și ma­te­ria­le­le flu­i­de. Gră­di­ni­le de­co­ra­te ast­fel vor fi lu­di­ce, cu ac­cen­te ar­tis­ti­ce sur­prin­ză­toa­re. Aran­ja­men­te­le flo­ra­le nu vor avea for­me ri­gu­roa­se, iar ală­tu­ră­ri­le no­nșa­lan­te de flori vor da un plus de naturalețe.

– nua­nțe tari de mov se aso­cia­ză unor plan­te ti­pi­ce pen­tru deșert, dar și fi­ni­sa­je­lor cu tex­turi gra­nu­la­te, în nua­nțe­le schim­bă­toa­re ale du­ne­lor de ni­sip. Cor­pu­ri­le de ilu­mi­nat au for­me sti­li­za­te, in­spi­ra­te din mo­de­lul fă­cli­i­lor.

es­te li­nia axa­tă pe cu­loa­rea pu­te­rii, al­bas­trul. Lem­nul con­ti­nuă să fie un ma­te­rial ca­re in­spi­ră și tre­bu­ie fo­lo­sit cât mai ori­gi­nal, în cre­ații pro­prii, de pre­fe­rat.

se re­fe­ră la o abor­da­re bo­ho sty­le a de­co­ră­rii gră­di­nii și te­ra­sei pen­tru di­ver­se eveni­men­te. Țe­să­tu­ri­le uti­li­za­te în acest caz vor avea im­pri­meuri ur­ba­ne com­bi­na­te cu ce­le spe­ci­fi­ce jun­gle­lor ama­zo­ni­e­ne. O vi­zi­tă la târg es­te o oca­zie foar­te bu­nă să te pui la cu­rent cu no­u­tăți­le din do­me­niu. ■

Gră­di­ni­le ur­ba­ne se dez­vol­tă mult pe ver­ti­ca­lă și nu ne re­fe­rim aici la pe­reții aco­pe­riți cu plan­te, ci la ghi­ve­ce­le spec­ta­cu­loa­se, cu di­men­si­uni im­pre­si­o­nan­te. În ca­zul lor sunt pre­fe­ra­te plan­te­le exo­ti­ce, din deșert, re­creându-se ast­fel ide­ea unor oa­ze de ver­de­ață în mij­lo­cul orașe­lor.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.