La Mi­la­no, anii ’70 au re­venit în fo­rță

Da­că, până de cu­rând, de­sig­ne­rii de obi­ect erau in­spi­rați de pe­ri­oa­da ani­lor ’50-’60, la cel mai re­cent târg in­ter­nați­o­nal Sa­lo­ne del Mo­bi­le, des­fășu­rat la Mi­la­no, s-au re­mar­cat pi­e­se ce aduc amin­te de es­te­ti­ca vi­bran­tă a ani­lor ’70. În cen­trul ate­nți­ei s

Casa Lux - - Sumar -

Nua­nțe­le de ver­de ală­turi de to­nuri so­la­re de por­to­ca­liu sau de pur­pu­riu au fost ve­de­te­le târgu­lui isa­lo­ne. Cel mai preg­nant trend al anu­lui es­te in­te­gra­rea na­tu­rii în in­te­ri­or. Am re­mar­cat fi­ni­sa­je în cu­lo­ri­le ni­si­pu­lui, lu­tu­lui sau pi­e­tre­lor. To­to­da­tă, ac­cen­tul s-a pus pe ac­ce­so­rii îndrăz­nețe. Un co­me­back înre­gis­tre­a­ză mar­mu­ra, fi­ind fo­lo­si­tă cu pre­că­de­re la bla­tu­ri­le me­se­lor. Mi­ni­ma­lis­mul a fost de­tro­nat în fa­voa­rea ma­xi­ma­lis­mu­lui, cu de­ta­lii flam­boian­te și lu­xu­rian­te. Intre­gra­rea teh­no­lo­gi­ei IT în mo­bi­li­er es­te o pre­o­cu­pa­re con­stan­tă a de­sig­ne­ri­lor. Me­se­le de di­ning sunt ex­ten­si­bi­le la di­men­si­uni XXL, iar mul­te din­tre ele au o pla­că ro­ta­ti­vă în mij­loc, pen­tru a fa­ci­li­ta ale­ge­rea spe­cia­li­tăți­lor cu­li­na­re. De ase­me­nea, ele atrag ate­nția prin pi­ci­oa­re ieși­te din ti­pa­re. Com­bi­nații de per­ne de stat pe jos su­pra­di­men­si­o­na­te in­vi­tă la re­la­xa­re. Ma­te­ria­le­le pre­fe­ra­te sunt ce­le na­tu­ra­le: lemn ma­siv, me­tal, pi­e­le, sti­clă și pia­tră. ■

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.