De­ta­lii ca­re fac di­fe­re­nța și încântă pri­vi­ri­le

Ade­sea, asul din mâne­ca pei­sa­giş­ti­lor es­te un de­ta­liu ca­re fa­ce o ame­na­ja­re să ai­bă acel ,,ce­va” ca­re o ri­di­că dea­su­pra ce­lor­lal­te. E foar­te po­si­bil să fie un amă­nunt mi­nor, ca­re nu se dez­vă­lu­ie de la pri­ma ve­de­re şi se la­să des­co­pe­rit du­pă o ana­li­ză aten

Casa Lux - - Sumar -

ba­na­lă a de­venit de­o­se­bi­tă da­to­ri­tă mo­ti­vu­lui cer­cu­lui, fo­lo­sit pen­tru lo­cul de odih­nă şi pen­tru dru­mul spre el. Zo­na pa­va­tă şi da­le­le po­te­cii sunt cir­cu­la­re, la fel ca mă­su­ţa şi ban­ca din ju­rul ei.

Ori­ce pri­vi­tor poa­te di­fe­ren­ţia ime­diat o gră­di­nă de­o­se­bi­tă de una co­mu­nă, una foar­te fru­moa­să de alta mai pu­ţin reu­şi­tă sau ines­te­ti­că. Între­bat de ce une­le îi plac şi alte­le nu, es­te foar­te pro­ba­bil să enu­me­re mai re­pe­de gre­şe­li­le de pei­sa­gis­ti­că, nu ele­men­te­le de suc­ces. Un de­ta­liu ca­re spo­reş­te es­te­ti­ca gră­di­nii pa­re fi­resc şi se ob­ser­vă mai greu, lip­sa sau opu­sul lui de­ran­je­a­ză şi sunt mai uşor de se­si­zat. Am ales exem­ple ilus­tra­ti­ve pen­tru une­le din­tre ce­le mai si­gu­re căi spre o gră­di­nă fă­cu­tă cu ochi şi mână de ma­es­tru. Din­tre ele aş su­bli­nia eco­no­mia de cu­lori, ca­re poa­te mer­ge până la a uti­li­za doar do­uă (due­tul alb-ver­de re­pre­zin­tă ga­ran­ţia ele­gan­ţei), şi armo­nia de for­me şi cu­lori a tu­tu­ror com­po­nen­te­lor gră­di­nii, de la tu­fe, frun­ze şi flori la pa­va­je, va­se, ac­ce­so­rii şi mo­bi­li­er de gră­di­nă. ■

ACE­AS­TĂ GRĂ­DI­NĂ

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.