TOP 3 DE­SIGN

Casa Lux - - Editorial -

1. DONUT

es­te un scaun hai­os de ex­te­ri­or, cre­at în acest an de de­sig­ne­rul ja­po­nez Mi­kiya Ko­bayas­hi. Aces­ta s-a in­spi­rat din sa­voa­rea lu­cru­ri­lor sim­ple de ca­re ne bu­cu­răm în fi­e­ca­re zi și pe ca­re le pu­tem tran­sfe­ra de la ni­vel emoți­o­nal la ni­vel re­al și pal­pa­bil.

2. MADISON T1

es­te o vei­o­ză din por­to­fo­li­ul bran­du­lui da­nez Li­ght Point (https://en.li­ght-point.com), ca­re a fă­cut sen­zație la târgul li­ght+bu­il­ding, des­fășu­rat la înce­pu­tul anu­lui la Fran­kfurt. Es­te o pre­ze­nță sculp­tu­ra­lă, ce are un aba­jur cu po­ziții re­gla­bi­le, lu­mi­na fi­ind ast­fel di­fu­za­tă în un­ghi­uri ju­ca­te ale­a­to­riu.

3. FRANCESCO SILLITTI

a cre­at pen­tru no­ul brand Dia­bla (https://en.dia­blao­ut­door.com), ca­re fa­ce par­te din gru­pul GANDIABLASCO, fo­to­li­ul Do­ze­qu­in­ze, ce amin­tește de chin­gi­le cos­tu­me­lor pen­tru pa­rașu­tism. Cre­ația sa es­te me­ni­tă să in­du­că un sen­ti­ment de si­gu­ra­nță și de plu­ti­re, toc­mai de ace­ea de­sig­ne­rul a op­tat pen­tru o struc­tu­ră zvel­tă, dar din­tr-un oțel so­lid.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.