TO­TUL ES­TE MAI SIM­PLU DE­CÂT AI CRE­DE

Rit­mul de viață ra­pid im­pu­ne, în ce­le mai mul­te si­tuații, ame­na­ja­rea unui spațiu de lu­cru aca­să. Atunci când bi­ro­ul es­te fo­lo­sit oca­zi­o­nal sau pen­tru ac­ti­vi­tăți scur­te, nu es­te ca­zul să in­ves­tești mult în de­co­ra­re: o ma­să și un scaun sunt su­fi­ci­en­te. Cont

Casa Lux - - Special: Biblioteca Si Biroul -

Pen­tru a obți­ne o ame­na­ja­re cu per­so­na­li­ta­te, pe lângă ale­ge­rea unei me­se de lu­cru și a unui scaun ca­re spun o po­ves­te, es­te im­por­tant să cre­e­zi un fun­dal atră­gă­tor. Un ta­pet de de­sign poa­te fa­ce cu ușu­ri­nță diferența între un spațiu de lu­cru anost și unul ca­re atra­ge pri­vi­ri­le. Da­că o ca­me­ră între­a­gă es­te mult prea mult pen­tru ce ai tu ne­voie, poți in­te­gra bi­ro­ul într-un co­lț re­tras din zo­na de zi, da­că ace­as­ta es­te su­fi­ci­ent de ge­ne­roa­să. În acest caz, es­te obli­ga­to­riu să ale­gi ma­sa de lu­cru și scau­nul în de­plin acord sti­lis­tic și cro­ma­tic cu res­tul ame­na­jă­rii, pen­tru a obți­ne ar­mo­nia pe ca­re o do­rim cu toții. ■

Da­că te atrag ame­na­jă­ri­le ca­re te poar­tă cu gândul spre Pro­ven­ce, ale­ge mo­bi­li­er din lemn ma­siv an­ti­chi­zat. Gă­sești astfel de pi­e­se la La Mai­son, Ate­li­er Anda Ro­man, Re­tro Bo­u­ti­que și pe www.chic­vil­le.ro.

Zo­na de lu­cru tre­bu­ie să fie si­no­nim cu o sta­re de li­niște, iar gri­ul es­te o ale­ge­re po­tri­vi­tă. Fi­ni­se­a­ză, așa­dar, unul sau toți pe­reții în ace­as­tă cu­loa­re.

Ilu­mi­na­tul es­te cel mai im­por­tant atunci când vi­ne vor­ba de bi­rou, iar spe­cia­liștii re­co­man­dă ale­ge­rea unor sur­se mul­ti­ple de lu­mi­nă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.